Program zasadnutia RVR dňa 28. 8. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 28. 8. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 446/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SENZI, a.s.                             
                    
3/ SK č.: 447/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018
               448/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018
               449/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018   
Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: VIP Media, s.r.o.
        VIP Media EU, s.r.o.        
        VIP Media SK, s.r.o.                 

4/ SK č.: 594/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: EM – KOM, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/303

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 823/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

6/ SK č.: 595/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 797/SO/2018                
(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 798/SO/2018                
(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 762/SO/2018                
(na vysielanie programu Ste múdri ako rádio? zo dňa 5. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 786/SO/2018                
(na vysielanie programu Návštevníci 3: Revolúcia zo dňa 8. a 10. 6. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/219, TD/16, T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 763/SO/2018                
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 5. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 770/SO/2018                
(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 6. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 799/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 776/SO/2018                
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 6. 6. 2018)
Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.                                                         číslo licencie: R/112, RD/27

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 753/SO/2018                    
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/109

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 772/SO/2018 a 773/SO/2018                
(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 6. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 784/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 771/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 765/SO/2018                     
(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 6. 6. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17
                                                  
20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 766/SO/2018                
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 5. a 7. 6. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 754/SO/2018                
(na vysielanie programu Ahoj Slovensko zo dňa 1. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 758/SO/2018                
(na vysielanie programu KONTAKTY zo dňa 28. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 817/SO/2018                
(na vysielanie programu Popo_FM zo dňa 22. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/4

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 796/SO/2018                
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 6. 5. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2018                
(na vysielanie piesne Jackie Chan zo dňa 11. 6. 2018)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                        číslo licencie: R/92

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 761/SO/2018                
(na vysielanie reklamy rukyprec.sk zo dňa 5. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

28/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 847/SO/2018                
(na vysielanie programu centrum.sk/Šport24 zo dňa 23. 6. 2018)
Vysielateľ: News and Media Holding, a.s.                           číslo licencie: AVMS

30/ SK č.: 445/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 30/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pýcha a predsudok/5. 1. 2018/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie:TD/7
 
31/ SK č.: 697/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 418/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Šport/6. 3. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

32/ SK č.: 601/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 280/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Novoročný príhovor Milana Jambora starostu Devínskej Novej Vsi /3.1.a 5.1.2018/DTV
ÚK: Devínskonovoveská televízia,  spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/54

33/ SK č.:  699/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018    
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac január 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                         číslo licencie: R/113

34/ SK č.:  700/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018    
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby radio.MAX –nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac marec 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.                         číslo licencie: R/114

35/ SK č.: 655/SKO/2018 zo dňa 2. 5. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 368/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: SuperStar/25. 2. 2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

36/ SK č.: 694/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 391/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zámena manželiek/28. 2. 2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

37/ SK č.: 597/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 227/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Ranný blok s Tomaggiom o cca  6:00 hod a o cca 10:00 hod./25. 1. 2018/Rádio Anténa Rock
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                            číslo licencie: R/88
 
38/ SK č.: 602/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 243/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: komunikát o XII. Ročníku Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2017/29. 1. 2018/TV Karpaty
ÚK: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany                    číslo licencie: TD/151

39/ SK č.: 453/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa č. 39/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 34 ods. 3, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: 22. a 25. a 31. 12. 2017/Vtierka Castle,  Najlepšie počasie, Krimi, Profesionáli, Kameňák 2, Myšlienky vraha, Česko Slovensko má talent, Cesta bojovník, sponzorský odkaz Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., komunikát Zbohatnite s JOJkou/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109


NEVEREJNÉ

40/ SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov

41/ SK č.: 888/SKL/2018 zo dňa 11. 7. 2018
Oznámenie o zmene licencie  na rozhlasové  vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                     číslo licencie: R/113

42/ SK č.: 958/SKL/2018 zo dňa 20. 7. 2018
Oznámenie o zmene licencie  na televízne  vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo licencie: T/210

43/ SK č.: 972/SKL/2018 zo dňa 1. 8. 2018
Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.                     číslo licencie: T/99,  TD/97

44/ SK č.: 875/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/54

45/ SK č.: 980/SKL/2018 zo dňa 7. 8. 2018
Oznámenie o zmene licencie  na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Mediaworks s.r.o.                         číslo licencie: TD/189

46/ SK č.: 938/SKL/2018 zo dňa 13. 7. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                     číslo licencie: TKR/257

47/ SK č.: 876/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: MsBP Servis, s.r.o.                     číslo licencie: TKR/208
 
48/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.dnes24.sk
Oznámenie č. 785/AMS/2018
Vysielateľ: Global 24, s.r.o.                    

49/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.zivot.sk, www.eva.sk, www.casprezeny.sk, www.autobild.sk, adam.sk
Oznámenie č. 880/AMS/2018
Poskytovateľ: Život Publishing, a.s.                     

50/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.parlamentnelisty.sk/galerie/videa
Oznámenie č. 658/AMS/2018
Vysielateľ: Parlamentné listy SK, s.r.o.                    

51/ Oznámenie o prevádzkovaní služby SME.sk
Oznámenie č. 841/AMS/2018
Vysielateľ: Petit Press, a.s.            

52/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak