Príloha k Nariadeniu č.12/2004 - sadzobník správnych poplatkov

Príloha k Nariadeniu č. 12/2004

o spôsobe výberu správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

ZMENA ÚČINNÁ od 05.09.2006

Na základe splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu tieto poplatky podľa písmen f) až h) položky č. 13:

a) Udelenie licencie na televízne vysielanie

1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 20 000 Sk

2. regionálne ...............................10 000 Sk

3. lokálne .................................. 5 000 Skb) Udelenie licencie na rozhlasové vysielanie


1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 10 000 Sk

2. regionálne .............................. 5 000 Sk

3. lokálne .................................. 5 000 Sk

Poučenie:

1. V prípade udelenia licencie podľa písm. a) alebo b) na kratší čas podľa ustanovenia § 45 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. sa poplatok zníži úmerne k počtu rokov, na ktoré je licencia udelená. Takto vypočítaný správny poplatok sa zaokrúhli na celé stokoruny smerom hore.c) Udelenie licencie na vysielanie do zahraničia alebo prostredníctvom satelitu

1. televízne vysielanie ..................... 20 000 Sk

2. rozhlasové vysielanie .................... 10 000 Sk

d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmen a) až c)


e) Udelenie krátkodobej licencie na

1. televízne vysielanie ....................... 3 000 Sk

2. rozhlasové vysielanie ...................... 1 500 Sk

f) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)

1. televízne vysielanie ......... 5 000 Sk

Tituly na zmenu licencie

1

názvu program. služby

2

údajov o vysielateľovi

3

údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou

4

údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou

5

časového rozsahu vysielania

6

územného rozsahu vysielania - zväčšenie

7

územného rozsahu vysielania - zmenšenie

8

jazyka vysielania

9

programovej skladby

10

podielov programových typov

11

preberanie časti programovej služby iného vysielateľa

12

pridelenej frekvencie alebo technických podmienok viažucich sa k pridelenej frekvencii (bez zmeny územného rozsahu vysielania)

13

ostatné zmeny licencie


2. rozhlasové vysielanie ........ 5 000 Sk

Tituly na zmenu licencie

1

názvu program. služby

2

údajov o vysielateľovi

3

údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou

4

údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou

5

časového rozsahu vysielania

6

územného rozsahu vysielania - zväčšenie

7

územného rozsahu vysielania - zmenšenie

8

jazyka vysielania

9

programovej skladby

10

podielov programových typov

11

preberanie časti programovej služby iného vysielateľa

12

pridelenej frekvencie alebo technických podmienok viažucich sa k pridelenej frekvencii (bez zmeny územného rozsahu vysielania)

13

ostatné zmeny licencie


g) Registrácia retransmisie ... 20 000 Sk

(registrácia retransmisie prostredníctvom: KDS, MMDS, MVDS, Internetu, prostredníctvom iných elektronických komunikačných sietí)


h) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie .... 5 000 Sk

Titul na zmenu registrácie retransmisie

1

zmena údajov o držiteľovi registrácie retransmisie

2

zmena špecifikácie tel. siete alebo zariadenia

3

zmena ponuky programových služieb (kanálového rastra)

4

zmena územného rozsahu - zníženie

5

zmena územného rozsahu - zvýšenie


Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak