Dodatok č. 1 k Nariadeniu č. 12/2004 o spôsobe výberu správnych poplatkov

Dodatok č. 1 k Nariadeniu č. 12/2004 o spôsobe výberu správnych poplatkov

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

I.

V článku VI bod 3 znie:
"3. LO postúpi rovnopis právoplatného rozhodnutia o vrátení správneho poplatku, resp. právoplatného rozhodnutia o vrátení časti správneho poplatku EOO, ktorý zabezpečí vrátenie poplatku alebo preplatku."

II.


Tento Dodatok č.1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 12/2004 bol schválený Radou dňa 18.5.2004 a nadobúda účinnosť dňom 18.05.2004.

V Bratislave dňa 18.05.2004Ing.Peter Abrahám Valéria Agócs
riaditeľ kancelárie predsedníčka
Rady pre vysielanie a retranmisiu Rady pre vysielanie a retranmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak