Program zasadnutia RVR dňa 21. 2. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 2. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 832/SO/2016                    
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 27. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 892/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17.12.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7/SO/2017                
(na vysielanie programu Vojtech zo dňa 1.1.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 18/SO/2017                    
(na vysielanie zo dňa 2.1.2017)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                     číslo licencie: R/88

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 862/SO/2016                    
(na vysielanie programu Debata zo dňa 23.11.2016)
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.                        číslo licencie: T/89

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 856/SO2016, 857/SO/2016, 858/SO/2016                    
(na vysielanie programov Správy RTVS z dní 12. 2., 22. 2. a 25. 2. 2016; Rádiožurnál zo dňa 26. 2. 2016 a Žurnál Rádia Regina zo dňa 26. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                   číslo licencie: TD/1, RD/1, RD2

8/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2016
Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb

9/ SK č.: 378-PLO/O-5916/2010 zo dňa 07. 12. 2010
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období  kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 07.11.2010 - 27.11.2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny /Belousovová prišla aj o Čadcu / 24.11.2010/JOJ
ÚK:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

10/ SK č.: 845/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 689/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: neodvysielal program Púchovský magazín v čase od cca 17:00:00 do 19:59:23 hod./23.9.2016/Púchovská televízia
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.                        číslo licencie: TD/101

11/ SK č.: 662/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 566/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Futurama (VII. Séria, 8. epizóda)/13.7.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219; TD/16

12/ SK č.: 899/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa č. 727/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: komunikát TFM/21.9.2016/TV POHODA
ÚK: NTVS, s.r.o.                                     číslo licencie: T/174

13/ SK č.: 809/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 656/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/5.9.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16

14/ SK č.: 849/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika  júl až september 2016/Rádio Regina
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2

15/ SK č.: 850/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika júl až september 2016/Rádio Piešťany
ÚK: WINTER média, a.s.     číslo licencie: R/108

16/ SK č.: 851/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika  júl až september 2016/RADIO PLUS
ÚK: JOLIN, s.r.o.     číslo licencie: R/124

17/ SK č. :     295/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014
             319/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 15/SO/181/2014, 19/SO/186/2014, 139/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a), § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: reklama na Ibalgin 400 a IBALGIN FAST/16. 1., 17. 1., 19. 1. a 2. 2. 2014; reklama na Pinosol/17. 1., 19. 1. 2014; reklama na Panadol Extra a Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety/17. 1. 2014; Teleráno/17. 1. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 671/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosti č. 527/SO/2016 až 540/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Hokej MS 2016/14.5., 15.5., 17.5., 19.5., 21.5., 22.5.2016/ Mixzóna /19.5., 21.5., 22.5.2016/Jednotka/ Mixzóna/13.5., 15.5., 16.5., 17.5., 19.5., 21.5., 22.5.2016/ Hokej MS 2016/13.5., 14.5., 15.5., 16.5., 17.5., 19.5., 21.5., 22.5.2016/Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1, TD/2


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 116/SKL/2017 zo dňa 23. 1. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                     

20/ SK č.: 889/SKL/2016 zo dňa 12. 12. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na rozhlasové digitálne  vysielanie
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                     

21/ SK č.: 888/SKL/2016 zo dňa 12. 12. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na rozhlasové digitálne  vysielanie
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.                     

22/ SK č.: 144/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                     číslo licencie: R/97, RD/15

23/ SK č.: 100/SKL/2017 zo dňa 18. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s.                    číslo licencie: R/105, RD/22

24/ SK č.: 132/SKL/2017 zo dňa 26. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15

25/ SK č.: 61/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/358

26/ SK č.: 176/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/357

27/ SK č.: 136/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/196

28/ SK č.: 199/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/337

29/ SK č.: 121/SKL/2017 zo dňa 23. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                 číslo registrácie: TKR/209

30/ SK č.: 119/SKL/2017 zo dňa 23. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/102

31/ SK č.: 227/SKL/2017 zo dňa 3. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/224

32/ SK č.: 195/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/314

33/ SK č.: 235/SKL/2017 zo dňa 6. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TES Media, s. r. o.                      číslo registrácie: TKR/290

34/ SK č.: 239/SKL/2017 zo dňa 6. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Káblová televízia Komjatice, s.r.o.                       číslo registrácie: TKR/187

35/ SK č.: 172/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/104

36/ SK č.: 173/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo                    číslo registrácie: TKR/131

37/ SK č.: 189/SKL/2017 zo dňa 1. 2. 2017
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o.                     číslo registrácie : TKR/191

38/ Rôzne


              
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak