Program zasadnutia RVR dňa 9. a 10. 11. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. a 10. 11. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

9. 11. 2015, začiatok o 10:00 hod v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1    Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
   SK: 989/SKL/2015, 991/SKL/2015, 992/SKL/2015, 994/SKL/2015, 996/SKL/2015
   vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava -Devínska Nová Ves, 92,4 MHz Nové Mesto
   nad Váhom, 95,1 MHz Považská Bystrica, 100,3 MHz Trenčín, 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 10:00 hod                             

1.2. Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
   SK: 995/SKL/2015, 996/SKL/2015
   vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín, 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 10:20 hod                             

1.3. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
    SK: 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 10:40 hod                             

1.4. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
SK: 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 11:00 hod                             

1.5. Žiadateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava
SK: 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 11:20 hod                                

1.6. Žiadateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava
SK: 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 11:40 hod                                

1.7. Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
SK: 990/SKL/2015, 993/SKL/2015, 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno, 92,4 MHz Ružomberok, 94,5 MHz Žilina
 ÚP: 12:00 hod                                

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 9. 11. 2015 – výberové konanie
 
10:00 hod   GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
10:20 hod   C.S.M. group s.r.o., Bratislava
10:40 hod   Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava
11:00 hod   Rozhlas a televízia Slovenska
11:20 hod   CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava
11:40 hod   EUROPA 2, a.s., Bratislava
12:00 hod    RADIO ROCK, s.r.o., Nitra


10. 11. 2015, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 989/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    

3/ Výberové konanie
SK: 990/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra                    

4/ Výberové konanie
SK: 991/SKL/2015
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    
     
5/ Výberové konanie
SK: 992/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 95,1 MHz Považská Bystrica
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    

6/ Výberové konanie
SK: 993/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Ružomberok
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra                    
     
7/ Výberové konanie
SK: 994/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Trenčín
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                    
     
8/ Výberové konanie
SK: 995/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                    

9/ Výberové konanie
SK: 996/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
    RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
    C.S.M. group s.r.o., Bratislava
    Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
    Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
    CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava
    EUROPA 2, a.s., Bratislava
                       
10/ SK č. : 853/SL/2015 zo dňa 19.8.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DEMAX internet, s.r.o., Smižany                                

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 895/SO/2015                
(na vysielanie programu 5 minút po dvanástej zo dňa 12.9.2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 920/SO/2015                    
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 30.9.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 918/SO/2015                
(na vysielanie Rádia KISS zo dňa 20.9.2015)
Vysielateľ: RÁDIO KISS, s.r.o.                     číslo licencie: R/126

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 898/M/2015
(monitorované dni: 18.9.2015)
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.             číslo licencie: T/156

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1119/M/2015
(monitorované dni: 28. 9 2015 a 29. 9. 2015)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.                       číslo licencie: T/73, TD/132

16/ SK č.: 720/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 360/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27. 4. 2015 až 4. 5. 2015/tv Piešťany
ÚK: TV Stream s.r.o.                             číslo licencie: TD/108
                
17/ SK č.: 862/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 478/SL/2015)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/239

18/ SK č.: 869/SKO/2015 zo dňa 25.8.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 471/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Keby bolo keby 2 /27. 5. 2015/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 611/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 212/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Najlepší dom vyhráva – USA /20. 3. 2015/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

20/ SK č.: 724/SKO/2015 zo dňa 7.7. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 349/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamné šoty/komunikát/deň/programová služba: Strongbow/To bude boj, Večný príbeh/Malý pán /9.5 2015, 25.4.2015, 19.4.2015/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 866/SKO/2015 zo dňa 25.8. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 560/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/upútavky/deň/programová služba: Nasleduj svoj sen /Smotánka/NON-STOP/Chlapi neplačú/6.6.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

22/ SK č.: 871/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 559/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/reklama/deň/programová služba: Súdna sieň /Topstar / 5. 6. 2015 od 09:00:00 do 09:59:59 hod/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 903/SKL/2015 zo dňa 2.9.2015
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín

24/ SK č.: 795/SKL/2015 zo dňa 27.7.2015
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: S – Team, s.r.o., Košice

25/ SK č.: 983/SKL/2015 zo dňa 30.9.2015
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s. r. o., Piešťany

26/ SK č.: 1046/SKL/2015 zo dňa 14.10.2015
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica

27/ SK č.: 984/SKL/2015 zo dňa 24.9.2015
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                  číslo registrácie: R/121, RD/20

28/ SK č.: 910/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: BENET, s.r.o.                             číslo licencie: T/122    

29/ SK č.: 906/SKL/2015 zo dňa 21.9.2015
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                        číslo licencie: T/210

30/ SK č.: 1175/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: JASLAM, s.r.o.                             číslo licencie: TD/55    

31/ SK č.: 1080/SKL/2015 zo dňa 16.10.2015
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SANTOV, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/332

32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.matica.sk
Poskytovateľ: Matica slovenská
Stanovisko č. 1121/AMS/2015

33/ Rôzne
                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                predseda Rady
                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak