Program zasadnutia RVR dňa 25. 8. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 8. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 474/SL/2015 zo dňa 28.5. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UNITEL s.r.o.                        

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 672/SL/2015 zo dňa 3.6.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SWAN, a.s.                             číslo registrácie: TKR/275

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 673/SL/2015 zo dňa 3.6.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ISPER,  s.r.o.                                    číslo registrácie: TKR/291

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 674/SL/2015 zo dňa 3.6.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                        číslo registrácie: TKR/255

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 478/SL/2015 zo dňa 28.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/239

8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 671/SL/2015 zo dňa10.6.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/179

9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 477/SL/2015 zo dňa 28.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/150

10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 670/SL/2015 zo dňa 10.6.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DSI DATA s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/282

11/ SK č.: 717/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Káblová televízia Komjatice, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/187

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 558/SO/2015                
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 9. 7. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 560/SO/2015                    
(na vysielanie programu FC Venuša zo dňa 6.6.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 555/SO/2015            
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 28. 5. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 556/SO/2015            
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 554/SO/2015                
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 31. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 562/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 4.6.2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 561/SO/2015                
(na vysielanie programu Šokujúca zmena zo dňa 7. 6. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 655/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 557/SO/2015                
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 10. 10. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 620/SO/2015                
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 21. 6. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 471/SO/2015                
(na vysielanie programu  Keby bolo keby 2 zo dňa 27. 5. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 656/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 26. 6. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 619/SO/2015                
(na vysielanie reklamy Zlatý Bažant Radler 0,0 zo dňa 21. 6. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 498/SO/2015                
(na vysielanie programu Gigolovia zo dňa 31. 5. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2015                
(na vysielanie programu Nestyda zo dňa 2. 6. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 559/SO/2015                
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 5. 6. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 667/SO/2015                
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 23. 6. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 472/SO/2015                
(na vysielanie programu Kredenc zo dňa 18. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 715/M/2015
(monitorované dni: 12.6.2015 a 19.6.2015)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.            číslo licencie:  T/43, TD/19

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 716/M/2015
(monitorovaný deň: 23.6.2015 )
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.                číslo licencie: R/101

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 750/M/2015
(monitorovaný deň: 9. 6. 2015 )
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.                    číslo licencie: TD/108

33/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

34/ SK č.: 243/SKO/2015 zo dňa 24.3.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. č.
(Sťažnosť č. 35/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Stav ohrozenia/13.1.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39/ TD/15

35/ SK č.: 723/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. č.
(Sťažnosť č. 383/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 6.5.2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 hod.(7.5.2015)/TV8
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

36/ SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. č.
(Sťažnosť č. 308/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/219, TD/16

37/ SK č.: 439/SKO/2015 zo dňa  12. 5. 2015
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2015/JOJ, JOJ PLUS, WAU, RiK
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109, TD/144

38/ SK č.: 352/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosť č. 119/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dobrodružstvo v tábore/7.2.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

39/ SK č.: 241/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosť č. 8/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 21 Jump Street/4.1.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

40/ SK č.: 436/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosť č. 129/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dopravný servis/Autoservis Matlovič/6.2.2015/Rádio SiTy
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                                         číslo licencie: R/87, RD/18

41/ SK č.: 434/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosť č. 171/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Refresh s Milanom (sponzorský odkaz Zerex) /27.2.2015/ Rádio Jemné            
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                číslo licencie: R/84

42/ SK č.: 437/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosti  č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/205, 187/SO/2015, 190/SO/2015, 188/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chlapi neplačú, Búrlivé víno, Reflex/TEREZIA COMPANY s.r.o., Emco spol. s r.o./16.2.2015, 23.2.2015, 24.2.2015, 26.2.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17
    
43/ SK č.: 433/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(Sťažnosť č. 158/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chaos/21.2.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

            
NEVEREJNÉ

44/ SK č.: 362/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/56    

45/ SK č.: 617/SKL/2015 zo dňa 16. 6. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MADAM ART, s.r.o.                     číslo licencií: TD/107

46/ SK č.: 744/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.         číslo licencií: TD/96, TD/116, TD/126
47/ SK č.: 665/SKL/2015 zo dňa 29. 5. 2015
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo licencií: T/210

48/ SK č.: 666/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO, a.s.                     číslo licencie: R/116

49/ SK č.: 740/SKL/2015 zo dňa 15. 7. 2015
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. RZL/107/2010
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                     

50/ SK č.: 752/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/203

51/ SK č.: 756/SKL/2015 zo dňa 28. 7. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/191

52/ SK č.: 755/SKL/2015 zo dňa  31. 7. 2015
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Networks s.r.o.                    TKR/350    

53/ Rôzne


                                                                                             prof. Miloš Mistrík
                                                                                                predseda Rady
                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak