Program zasadnutia RVR dňa 12. 5. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 5. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 189/SO/2015                    
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 25. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 158/SO/2015                    
(na vysielanie programu Chaos  zo dňa 21. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 184, 185, 186/SO/2015...                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 26. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 194/SO/2015                    
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 8. 2 .2015)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 197/SO/2015                    
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 10.3.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 159/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 21.2.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 171/SO/2015                
(na vysielanie sponzorského odkazu Zerex zo dňa 27. 2. 2015)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                číslo licencie: R/84

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 153/SO/2015                
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 12. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/47

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 129/SO/2015                
(vysielanie zo dňa  6. 2. 2015)
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.                        číslo licencie: R/87, RD/18

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 167/SO/2015                
(na vysielanie programu Súdna sieň z dní 24. 2. 2015 a 25. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 133/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 145/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nočná pyramída  zo dňa 12. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 251/SO/2015                    
(na vysielanie programu Vráť mi moje deti zo dňa 14. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/7

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 183/SO/2015                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 8. 3. 2015)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 164, 165, 168, 169, 179/SO/2015                    
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum z dní 20. 2., 23. 2., 26. 2., 27. 2. a 1. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/2015, 187/SO/2015, 190/SO/2015 a 188/SO/2015                    
(na vysielanie programu Chlapi neplačú z dní 16. 2., 23. 2., 24. 2., 26. 2. 2015; Teleráno zo dňa 24. 2. 2015; Búrlivé víno zo dňa 25. 2. 2015 a vysielanie zo dňa 26. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 162/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 177/SO/2015                    
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 147/SO/2015                
(na vysielanie programu Milenec vdovy zo dňa 15. 2. 2015 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/109

21/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

22/ SK č.: 905/SKO/2014 zo dňa 16. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 720/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy TA3/Prostitútky okrádajú štát/16.9. 2014/TA3
ÚK: C.E.N. s. r. o.                              číslo licencie: TD/14

23/ SK č.:142/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 798/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Protesty v Košiciach/11. 11. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 874/SKO/2015 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 732/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Kontrolórka nemôže kontrolovať/4. 10. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                           číslo licencie: T/190, TD/33

26/ SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 5. 11. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Akty X/JOJ PLUS/3.5.2013/Akty X/JOJ PLUS/ 24. 5. 2013/súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 2. 6. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

    
NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 74/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie
ÚK: e-Net, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/346

28/ SK č.: 275/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                     číslo registrácie: TKR/348

29/ Informácia  o zániku  registrácie retransmisie v dôsledku zlúčenia právnickej osoby
ÚK: Slovanet, a.s.                    číslo registrácie: TKR/272

30/ SK č.: 136/SKL/2015 zo dňa 12. 2. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o., Nové Zámky                 

31/ SK č.: 303/SKL/2015 zo dňa 16. 4. 2015
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15

32/ SK č.: 272/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015
Oznámenie o zmene  licencie  na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o.                     číslo licencie: TD/90

33/ SK č.: 276/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo                    číslo registrácie: TKR/185
Žiadateľ: ZPN Regio, s.r.o.

34/ SK č.: 273/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. TD/56
ÚK: CREATV spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/56
        Marcel Děkanovský
        Eva Děkanovská
        KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo

35/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.podhajska24.eu/sk,
www.tv-surany.eu, www.allmedia.today
Poskytovateľ: Občianske združenie ALLmedia
Stanovisko č. 45/AMS/2015

36/ Rôzne                                                                                  prof. Miloš Mistrík
                                                                                   predseda Rady
                                                                       pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak