Program zasadnutia RVR dňa 24. 2. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 2. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 637/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ISPER, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/291

3/ SK č.: 672/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: TESATEL, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/310

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 893/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 13.12.2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 887/SO/2014                
(na vysielanie z dní 3. – 7. 12. 2014)
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.                         číslo licencie: TD/108

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 878/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 867/SO/2014                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 23. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 902/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 884/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 2. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 885/SO/2014                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 11. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/2

11/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
       MAC TV s.r.o.
       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

12/ SK č.: 821/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 714/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny, Televízne noviny/Výchovné facky v polepšovniach / 25. 9. 2014/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

13/ SK č.: 709/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Správa č. 651/M/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: súvislý záznam vysielania v čase od 14:00 do 18:00 h./16. 6. 2014/SEVERKA
ÚK: Slov Media Group s. r. o.                         číslo licencie: TD/106

14/ SK č.: 823/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47

15/ SK č.: 824/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109

16/ SK č.: 871/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 743/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 822/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č. 659/M/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Extrémni policajti/
25. 8. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 792/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 647/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/pieseň/deň/programová služba: Maxximum muziky/pieseň Thrift Shop/
28. 8. 2014/Europa 2
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                         číslo licencie: R/105    


NEVEREJNÉ


19/ SK č.: 59/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                    číslo licencie: R/112

20/ SK č.: 73/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MARTICO s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/2    7

21/ SK č.: 66/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/104

22/ SK č.: 69/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/323

23/ SK č.: 67/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/337

24/ SK č.: 68/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Peter Doskočil - PETROCOMP                     číslo registrácie: TKR/347

25/ SK č.: 103/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TESATEL, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/310

26/ SK č.: 100/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o.                číslo registrácie: TKR/204

27/ SK č.: 101/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o.                 číslo registrácie: TKR/127

28/ SK č.: 110/SKL/2015 zo dňa 6. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/224

29/ SK č.: 102/SKL/2015 zo dňa 3. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/324

30/ SK č.: 79/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TS, s.r.o.                               číslo registrácie: TKR/189

31/ SK č.: 80/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Peter Babic                    číslo registrácie: TKR/181

32/ SK č.: 89/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.           číslo registrácie: TKR/150

33/ SK č.: 87/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/334

34/ SK č.: 86/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/48

35/ Rôzne                                                         prof. Miloš Mistrík
                                                           predseda Rady
                                                  pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak