Program zasadnutia RVR dňa 1. a 2. 12. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 1. a 2. 12. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1. 12. 2014, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady


1. Verejné vypočutie žiadateľov výberového konania:

1.1. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
   SK: 772/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves
ÚP: 10:00 hod.                             

1.2. Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava
   SK: 768/SKL/2014, 770/SKL/2014
   vo veci pridelenia frekvencií: 88,6 MHz Banská Bystrica, 96,7 MHz Liptovský Mikuláš
ÚP: 10:20 hod.                             

1.3. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava
    SK: 769/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencií: 92,9 MHz Detva
ÚP: 10:40 hod.                             

1.4. Žiadateľ: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
SK: 771/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Rožňava
ÚP: 11:00 hod.                             

1.5. Žiadateľ: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin
SK: 773/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Žilina
ÚP: 11:20 hod.                                


Prehľad ústnych pojednávaní dňa 1. 12. 2014 – výberové konanie

 
10:00 hod.   Best FM Media, spol. s r.o.
10:20 hod.   C.S.M. group s.r.o.
10:40 hod.   D.EXPRES, k.s.
11:00 hod.   T.W.Rádio, s.r.o.
11:20 hod.   Rádio Rebeca, s.r.o.2. 12. 2014, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 772/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava                 
     
3/ Výberové konanie
SK: 768/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava                    

4/ Výberové konanie
SK: 770/SKL/2014
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,7 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava                    

5/ Výberové konanie
SK: 769/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Detva
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava                    

6/ Výberové konanie    
SK: 771/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Rožňava
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava                    

7/ Výberové konanie
SK: 773/SKL/2014
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Žilina
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin                    

8/ Sťažnosť č. 696/SL/2014 zo dňa 25. 9. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Metronet, s.r.o., Banská Bystrica                    
                           
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 743/SO/2014                
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 16. 10. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39; TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 762/SO/2014                    
(na vysielanie vlastnej propagácie zo dňa 28. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 746/SO/2014                    
(na vysielanie zo dňa 29. 7. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 660/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dobré ráno zo dňa 14. 8. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39; TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 732/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 18. 9., 4. 10. a 5. 10. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 687/SO/2014                    
(na vysielanie programu Žoldnier zo dňa 21. 9. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                      číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 656/SO/2014                    
(na vysielanie programu Aliancia za rodinu zo dňa 14. 8. 2014)
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o                                    číslo licencie: TD/102

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 664/SO/2014                    
(na vysielanie programu Pod lampou zo dňa 4. 9. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 700/M/2014
(monitorovaný program: Pod lampou zo dňa 25. 9. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 764/M/2014
(monitorované dni: 10.10. 2014)
Vysielateľ: Radio On, s.r.o., Bratislava                              číslo licencie: R/99

19/ SK č.: 639/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 458/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny /Adopcia detí homosexuálom/26. 5. 2014/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39, TD/15

20/ SK č.: 675/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 533/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: večerné vysielanie v čase od 20:55 do 23:05 hod /1.7.2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 434/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurovýhra/24. 5. 2014/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                                  číslo licencie: T/190, TD/33
ÚP: 10.00 hod.
                    
22/ SK č.:
•    527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
•    553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 358/SO/2014, 359/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/15. 4 2014, 16.4.2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: TD/47
ÚP: 10.20 hod.
    
23/ SK č.: 708/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014
Doplnenie: Správa č. 621/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Žilinský večerník/18.6.2014 o 06:48:27 a o 08:34:44 hod./Rádio Sever
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.               číslo licencie: R/122

24/ SK č.: 707/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 524/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Črepiny*/30. 6. 2014 o 23:18 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ


25/ SK č.: 740/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                číslo licencie: R/112

26/ SK č.: 564/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                       číslo licencií: TKR/255

27/ SK č.: 718/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.                                                                 číslo licencie: R/102

28/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.     549/SKO/20144 zo dňa 7. 7. 2014
                        INTERACTIV.ME, s.r.o.
10:20 hod.    527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
                       553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
                       MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.


                                                                                  prof. Miloš Mistrík
                                                                                   predseda Rady
                                                                   pre vysielanie a retransmisiu

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak