Program zasadnutia RVR dňa 23. 9. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 9. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 607/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.            číslo registrácie: TKR/257

3/ Sťažnosť č. 608/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: MIKOTEL, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/226

4/ Sťažnosť č. 612/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Slovak Telekom, a.s.                 číslo registrácie : TKR/255

5/ Sťažnosť č. 606/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie : TKR/254

6/ Sťažnosť č. 605/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: M7 Group S.A., Luxemburg    

7/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 558/SO/2014.                    
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 11. 7. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                                                                        číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 523/SO/2014                    
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 27. 6. 2014)
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.                                                           číslo licencie: TD/126

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 569/SO/2014                    
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť zo dňa 20. 7. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 541/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41, TD/17


11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 534/SO/2014                    
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 2. 7. 2014)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                                                 číslo licencie: TD/10

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 567/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 18. 7. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                    číslo licencie: TD/7

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 524/SO/2014                
(na vysielanie programu Dracula zo dňa 30. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 578/SO/2014                
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 7. 7. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: AVMS

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 621/M/2014
(monitorované dni: 18. 6. 2014)
Vysielateľ: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.              číslo licencie: R/122

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 592/M/2014
(monitorované dni: 24., 27 .6. 2014)
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o,                       číslo licencie: T/156

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 626/M/2014
(monitorované dni: 17. 6. 2014)
Vysielateľ: Rádio WOW, s.r.o.                                                         číslo licencie: R/113

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 651/M/2014
(monitorované dni: 16. 6. 2014 )
Vysielateľ: Slov Media Group s.r.o.                                                číslo licencie: TD/106

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 545/M/2014
(monitorované dni: 27. 6. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                         číslo licencie: RD/13, RD/14

20/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

21/ SK č.: 531/SKO/2014 zo dňa 24.6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.310/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Boj so šmejdami/ 27.3.2014/Jednotka.
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                     číslo licencie: TD/1

22/ SK č.: 555/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa č. 508/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni/programová služba: 29. 5., 30.5. a 31. 5. 2014 / JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/219; TD/16

23/ SK č.: 554/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č.485/M/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: celý záznam vysielania v čase od 9:00 do 15.00 hod. neoznačený logom /26.5.2014,2.6.2014/ nedodal vyžiadaný súvislý záznam vysielania/ TV Karpaty
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/181, TD/13

24/ SK č.: 482/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                         číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109

25/ SK č.: 479/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 277/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/Najrýchlejšie K.O. na svete!/
19. 3. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

26/ SK č.: 297/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014, 6030/431-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2
zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Súdna sieň/5.1.2014, Šport/komunikát Tatry moutain resort, a.s ., Panelák/komunikát Berlin – Chemie Merarini./23.12.2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39, TD/15
                                

NEVEREJNÉ


27/ SK č.: 627/SKL/2014 zo dňa 14. 8. 2014
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records s.r.o.                      

28/ SK č.: 652/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o., Nová Dubnica                     

29/ SK č.: 658/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.           číslo licencie: R/84

30/ SK č.: 650/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                                           číslo licencie: R/107

31/ SK č.: 629/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                               číslo licencie: TD/129

32/ SK č.: 628/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                               číslo licencie: TD/35

33/ SK č.: 631/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/127

34/ SK č.: 630/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/128

35/ SK č.: 632/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                 číslo licencie: T/201

36/ SK č.: 644/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Kalná TKR, s.r.o.                                         číslo licencie: T/239

37/ SK č.: 645/SKL/2014 zo dňa 25. 8. 2014
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: AnTechNet, s.r.o.                                         číslo licencie: T/196

38/ SK č.: 654/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                                                číslo licencií: T/207, TD/94

39/ SK č.: 653/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: TV SEN, s.r.o.                                               číslo licencie: TKR/317

40/ Rôzne
                        


                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                   predseda Rady
                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak