Program zasadnutia RVR dňa 26. 8. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 8. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 488/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Rádio WOW s.r.o.                 číslo licencie: R/113

3/ Sťažnosť č. 475/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: ISPER, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/291

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 448/SO/2014                    
(na vysielanie programu Smrtonosná pasca 4.0 zo dňa 1. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 509/SO/2014                    
(na vysielanie zo dňa 17. 12. 2014)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.        číslo licencie: TD/112

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 467/SO/2014                 
(na vysielanie zo dňa 20. 5. 2014)
Vysielateľ: Rádio WOW, s.r.o.                                        číslo licencie: R/113

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 537/SO/2014            
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39; TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 470/SO/2014                    
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 11. 6. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 512/SO/2014                    
(na vysielanie programu Noviny o 12, Veľké noviny, KRIMI zo dňa 11.6.2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 458/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 26. 5.2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 522/SO/2014                    
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber zo dňa 29. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: TD/109

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 500/SO/2014                    
(na vysielanie programu Znamenie beštie 2 zo dňa 21. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 447/SO/2014                    
(na vysielanie programu Skalický magazín zo dňa 14. 5. 2014)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/69

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 489/SO/2014                    
(na vysielanie upútavky zo dňa 5. 6. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 459/SO/2014                    
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 6. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 519/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 6. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 532/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 490/SO/2014            
(na vysielanie sponzorského odkazu VULM Man zo dňa 12. 6. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39; TD/15, T/219; TD/16

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 460/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 520/SO/2014                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 6. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: RD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 499/SO/2014                    
(na vysielanie programu Fatmagül zo dňa 17. 6. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/7

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 506/M/2014
(monitorované dni: 19. a 24. 6. 2014)
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice                       číslo licencie: TD/56

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 575/M/2014
(monitorované dni: 20. a 27. 6. 2014 )
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza        číslo licencie: T/43, TD/14

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 466/M/2014
(monitorované dni: 16. 5., 20. 5. 2014)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o                                     číslo licencie: T/108

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 589/M/2014
(monitorované dni: 24. 6., 27. 6. 2014)
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o,                                       číslo licencie: T/161

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 585/M/2014
(monitorované dni: 26. a 30. 6. 2014 )
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava                   číslo licencie: TD/51

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 591/M/2014
(monitorované dni: 16. 6. 2014 )
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok         číslo licencie: T/237

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 594/M/2014
(monitorované dni: 23. 5. a 24. 5. 2014 )
Vysielateľ: EAST MEDIA, s.r.o.                                      číslo licencie: T/197
                                             
29/ SK č.: 412/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 201/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál/Prezident Gašparovič udeľoval vyznamenania/ 10. 2. 2014/Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: RD/1

30/ SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                                       číslo licencie: T/190, TD/33

31/ SK č.: 481/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47

32/ SK č.: 323/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 16/SO/184/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaný tanec/18. 1. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 375/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 160/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Crazy TV/14. 2. 2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47

34/ SK č.: 377/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 166/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/sponzorský odkaz internetový obchod Alza.sk/11. 2. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39, TD/15
                                    
35/ SK č.: 317/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 191/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: reklamné šoty v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod/21. 2. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15
                

NEVEREJNÉ

36/ SK č.: 590/SKL/2014 zo dňa 31. 7. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                          číslo licencie: R/88

37/ SK č.: 603/SKL/2014 zo dňa 11. 8. 2014
žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o.                                                  číslo licencie: R/99

38/ SK č.: 566/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                číslo licencie: R/101

39/ SK č.: 602/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014
žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1, TD/2

40/ SK č.: 601/SKL/2014 zo dňa 3. 7. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.                               číslo licencie: TD/53

41/ SK č.: 430/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: BENET, s.r.o.                                                     číslo licencie: T/122

42/ SK č.: 563/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014
žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Peter Doskočil – PETROCOMP                         

43/ SK č.: 565/SKL/2014 zo dňa 17. 7. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Peter Babic                                              číslo registrácie: TKR/181

44/ SK č.: 306/SKL/2014 zo dňa 31. 3. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                     číslo registrácie: TKR/255

45/ SK č.: 492/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Jana Revická - INŠTAL                                 číslo registrácie: TKR/101

46/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Kinocola (www.kinocola.com)
Poskytovateľ: Filmpark production s.r.o.
Stanovisko č. 580/AMS/2014

47/ Rôzne

                       

                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                 predseda Rady
                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak