Program zasadnutia RVR dňa 8. 4. 2014

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 4. 2014 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 167/SKL/667/2014 zo dňa 14. 2. 2014
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie)
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod

3/ SK č.: 404-PLO/O-5788/2013  zo dňa 3. 12. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia §  68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Radio One Rock, s.r.o.                číslo licencie: R/106

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 57/SO/315/2014                
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 24. 1. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 191/SO/2014                
(na vysielanie programu Nezastaviteľný vlak zo dňa 21. 2. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 106/SO/2014                
(na vysielanie programu dostupného na stránke: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/11-04-2013/namiesto-desiaty-dostali-bitku-skola-ani-urady-nekonaju.html zo dňa 11. 4. 2013)
Prevádzkovateľ: MAC TV s.r.o.                    AVMS

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 139/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 133/SO/2014                
(na vysielanie programu Večerníček zo dňa 5. 2. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 130/SO/2014                
(na vysielanie reklamného šotu k filmu Dědictví aneb Kurva se neříká zo dňa 7. 2. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 28/SO/200/2014                
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 12. 1. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 16/SO/184/2014                    
(na vysielanie programu Zakázaný tanec zo dňa 18.1.2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 34/SO/207/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 12. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6/SO/103/2014                
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 11. 1. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 48/SO/269/2014                    
(na vysielanie programu NCIS zo dňa 22. 1. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/SO/185/2014                
(na vysielanie programu Láska na druhom konci zo dňa 19. 1. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 74/SO/2014                
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 23. 1. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

17/ SK č.: 29/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4968/366-2013)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  a § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona
č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Mechanik zabijak/27. 10. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 31/SKO/2014  zo dňa  14.1.2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  4910/361-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň / programová služba: Veľké noviny/Dlhá cesta pošty/8. 10. 2013/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 32/SKO/2014  zo dňa 14. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.  5323/381-2013 a 5384/384-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/Ohováranie Magála skončilo pred súdom/ 16. 10. 2013 / JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/219, TD/16

20/ SK č.: 150/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5576/395-2013)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Teleráno/29. 11. 2013 od 5:55 hod. – 08:35 hod./TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17
                                                  
21/ SK č.: 111/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5110/371-2013)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kosti –Prípad X/4. 11. 2013 o 12:30 a 13.30 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15
                            
22/ SK č.: 345-PLO/O-4392/2013 zo dňa 28. 8. 2012         
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012
(vo veci možného porušenia § 18a  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/219, TD/16
                                    
23/ SK č.: 107/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5200/376-2013)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurovýhra/10.11.2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.                           číslo licencie: T/190   
ÚP: 10:00 hod

24/ SK č.: 30/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4863/355-2013)
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona
č. 342/2012 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik/ 19. 10. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 253/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: C.E.N.  s.r.o.                              číslo licencie: TD/14

26/ SK č.: 99/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.               číslo registrácie: TKR/203

27/ SK č.: 148/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                číslo registrácie: TKR/150

28/ SK č.: 181/SKL/2014 zo dňa 18. 3. 2014
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: e-Net, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/247

29/ SK č.: 115/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014
oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: e-Net, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/247

30/ SK č.: 182/SKL/2014  zo dňa 17. 2. 2014
Oznámenie zmien právnych skutočností
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.                 číslo licencie: T/169

31/ SK č.: 239/SKL/2014  zo dňa 7. 3. 2014
Oznámenie zmien právnych skutočností a názvu programovej služby
ÚK: Radio One Rock , s.r.o.         číslo licencie: R/106
ÚP: 10:40 hod.

32/ SK č.: 248/SKL/2014  zo dňa 12. 3. 2014
Oznámenie zmeny názvu programovej služby
ÚK: Radio Rock, s.r.o.                   číslo licencie: R/110
ÚP: 10:40 hod.

33/ Rôzne

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

Ústne pojednávanie:

10:00 hod. -     SK č.: 107/SKO/2014  zo dňa 28.1.2014
                           INTERACTIV.ME s.r.o.

10:20 hod. -     SK č.: 167/SKL/667/2014 zo dňa 14.2.2014
                           ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava

10:40 hod. -     SK č.: 239/SKL/2014 zo dňa 7.3.2014
                           Radio One Rock , s.r.o.
                           SK č. 248/SKL/2014  zo dňa 12.3.2014
                           Radio Rock, s.r.o.  
                           Radio One, s.r.o.      


                      

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak