Program zasadnutia RVR dňa 17. 12. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 17. 12. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 363-PLO/O-4982/2013 zo dňa 22. 10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3849/295-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby PLUS FM do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
ÚK: LOUD, s.r.o.                                                           číslo licencie: R/118

3/ SK č.: 265-PLO/O-3784/2013 zo dňa 2. 7. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 2100/257-2013)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice                 číslo registrácie: TKR/229

4/ SK č.: 307-PLO/O-4372/2012  zo dňa 10. 9. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                  číslo licencie: R/70
         
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4864/354-2013                    
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 17. 10. 2013)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o                                              číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4970/368-2013                    
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 17. 10. 2013, Správy TA3 zo dňa 18. 10. 2013, Týždeň z dní 20. a 21. 10. 2013)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o                                              číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4920/358-2013 a 4920/359-2013                
(na vysielanie programu Veľké noviny  zo dňa 21. 10. 2013 a http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5167/374-2013                
(na vysielanie programu Televízne noviny/Morbídna torta zo dňa 6. 11. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5106/370-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17  
10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4500/336-2013                    
(na vysielanie programu Bezmocná zo dňa 22. 9. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie:  T/41, TD 17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4554/338-2013                    
(na vysielanie programu Lož o mlieku zo dňa 17., 18. 9. 2013)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4779/352-2013                    
(na vysielanie programu Občan za dverami  zo dňa 6. 6. 2012, dostupné na: http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=06.06.2012)
Poskytovateľ AMS: RTVS, vysielateľ na základe zákona               

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4497/334-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 8. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie:  T/41, TD 17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4498/335-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 8. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie:  T/41, TD 17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4922/365-2013                    
(na vysielanie programu Živio zo dňa 23. 10. 2013)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.                            číslo licencie: TD/10

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4677/347-2013                
(na vysielanie programu Legenda o Tarzanovi – upútavky zo dňa 5. 10. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39, TD/15

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4735/349-2013                
(na vysielanie programu Piaty element zo dňa 10. 10. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie:  TD/47

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4624/344-2013                 
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 3. 10. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013 a 4921/360-2013                
(na vysielanie upútaviek na Dva a pol chlapa a Teória veľkého tresku z dní 24., 26. a 22. 11. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD 17 a TD/47

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4766/350-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 10. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD 17
21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3096/39/TV-2013
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                          číslo licencie: T/218

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4705/62/TV-2013
(monitorované dni: 23. 9. 2013)
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.                     číslo licencie: T/189

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4659/66/TV-2013
(monitorované dni: 3. 10. a 4. 10. 2013)
Vysielateľ: TV Poprad, s. r. o.                                      číslo licencie: TD/48

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4704/59/RO-2013
(monitorované dni:6. 10. 2013)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                                  číslo licencie: R/92

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4703/60/RO-2013
(monitorované dni:6. 10. 2013)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                                        číslo licencie: R/90

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5549/67/TV-2013
(monitorované dni: 1. 11. 2013; upútavka na program Súdna sieň)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39, TD/15

27/ SK č.: 325-PLO/O-4572/2013 zo dňa 24. 9. 2013
Doplnenie: Správa č. 3852/43/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona
č. 308/2000 Z. z.)                
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/dni: Televízia Nováky /5. 7., 14. 7., 22. 7. a 5. 8. 2013
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky                                         číslo licencie: T/122

28/ SK č.: 367-PLO/O-4986/2013 zo dňa 22.10. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4139/316-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Vyžiadaný záznam: Fooormania/24. 8. 2013/FOOOR
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/104

29/ SK č.: 321-PLO/O-4568/2013 zo dňa 24. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3453/270-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň /programová služba: Noviny/Šport/9. 7. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15

30/ SK č.: 322-PLO/O-4569/2013 zo dňa 24. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 3619/272-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/16. 7. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15
                                        
31/ SK č.: 323-PLO/O-4570/2013 zo dňa 24. 9. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/5. 8. a 10. 8. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ


32/ SK č.: 382-PLO/D-4885/2013 zo dňa 22. 10. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

33/ SK č.: 397-PLO/D-5271/2013 zo dňa 13. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                číslo licencie: R/112

34/ SK č.: 384-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                      číslo licencie: TD/35, TD/127, TD/128, TD/129

35/ SK č.: 421-PLO/D-4892/2013 zo dňa 22. 10. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                                       číslo licencií: T/184, TD/117

36/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.filmovaskola.sk
Poskytovateľ: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
Stanovisko č. 4716/09/AMS-2013

37/ Rôzne

 

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                    predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak