Program zasadnutia RVR dňa 27. 8. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 27. 8. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 163-PLO/O-1864/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Obecné siete, s.r.o.                      

3/ SK č.: 162-PLO/O-1863/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Radio ON s.r.o.                                  číslo licencie: R/99

4/ SK č.: 293-PLO/D-3968/2013 zo dňa 15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.            

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3089/259-2013                    
(na vysielanie programu Odhalenie zo dňa 2. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2900/240-2013                    
(na vysielanie programu Milionár z chatrče zo dňa 4.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2799/233-2013                    
(na vysielanie programu Akty X - Tooms zo dňa 24.5.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2798/228-2013                    
(na vysielanie programu Akty X - Squeeze zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2800/229-2013                    
(na vysielanie programu Akty X  zo dňa 3. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2803/230-2013                    
(na vysielanie programu Akty X  zo dňa 9. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2802/231-2013                    
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 22. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2801/232-2013                    
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 23. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2804/234-2013                    
(na vysielanie programu Akty X – The Host zo dňa 31. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2828/235-2013                    
(na vysielanie programu Mama ožeň ma! zo dňa 3.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2930/242-2013                    
(na vysielanie upútavky Kriminálka Vegas v programe Gulliverove cesty zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2962/247-2013                    
(na vysielanie programu Odložený prípad zo dňa 11.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2896/238-2013                    
(na vysielanie programu Sultán zo dňa 4. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2919/245-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17
 
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2897/239-2013                    
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 5. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3270/264-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                  

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2932/244-2013                    
(na vysielanie upútavky na program Thor zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2861/236-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2941/246-2013                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013                    
(na vysielanie programu Mlčanie zo dňa 20. 5. 2013)
Vysielateľ: VIVA a.s.                                                     číslo licencie: R/70

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2929/241-2013                    
(na vysielanie programovej služby MUSIQ1 zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                                       číslo licencie: T/216

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3406/268-2013                
(na vysielanie programu Najkrajší čas zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.        číslo licencie: TD/7

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2809/227-2013                
(na vysielanie zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
 
28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2931/243-2013                    
(na vysielanie programu Van Helsing zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: T/39, TD/15

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2633/23/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 27. 5. 2013)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr.    číslo licencie: T/227

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.3292/30/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy                číslo licencie:T/206

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3509/34/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 25. 6. 2013 )
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: T/133 a TD/112

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3066/35/Ro-2013
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: INTERSONIC, spol. s r.o.                      číslo licencie: R/104

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3178/28/TV-2013
(monitorované dni: 20. 6. 2013 )
Vysielateľ: rEhit s.r.o.                                                  číslo licencie:  T/172

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.3290/36/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica        číslo licencie:TD/11

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.1655/20/TV-2013
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013)
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o.                                   číslo licencie:T/161

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3286/29/TV-2013
(monitorované dni: 24. a 28.6.2013 )
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava                číslo licencie:  TD/51
 
37/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
 
38/ SK č.: 166-PLO/O-1867/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Večer pod lampou/ 10. 1. 2013
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona                                  
                   
39/ SK č.: 233-PLO/O-2656/2013 zo dňa  21. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 891/101-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Ostali vraj bez pomoci/17.2.2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 čísla licencií: T/41, TD/17
                   
40/ SK č.: 198-PLO/O-2116/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa č. 897/12/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - deň/program/programová služba: 14.1. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO, DEDINA/JOJ, 17. 2. 2013/Ambiciózna blondínka/JOJ, 18. 2. 2013/Experti/JOJ, 19. 2. 2013/Tučné babenky/JOJ, 20. 2. 2013/Da Vinci/JOJ PLUS a súvislý záznam 29. 1. 2013 až 1. 2. 2013, 3. 2. 2013 až 8. 2. 2013, 10. 2. 2013 až 15. 2. 2013/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                 čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16
                                                                                                                                     
41/ SK č.: 229-PLO/O-2652/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/85-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/158-2013, 1031/109-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň: Moderná rodina, Radovánky vo Vegas, Smrteľný vírus, Moderná rodina, Kráľová priazeň, Dobrodružstvo v oblakoch, Deň a noc, Záhadná neznáma, Takmer dokonalý zločin, 12 Podmienok dedičstva, Walking Dead/10. 2. 2013, 17. 2. 2013, 27. 2. 2013, 23. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                               čísla licencií: TD/16, T/219

42/ SK č.:
•    288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.6. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1733/156-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.3.2012
•    286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.3.2012, 20.3.2012
•    284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.3.2012, 16.3.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15

43/ SK č.: 168-PLO/O-1869/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 716/57-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Wanted /10. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    čísla licencií: T/39, TD/15
               
44/ SK č.: 150-PLO/O-1609/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Vy nám taky, šéfe!/30.12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   čísla licencií: T/41, TD/17
                                               
45/ SK č.: 211-PLO/O-2368/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/98-2013, 872/75-2013, 872/76-2013, 872/80-2013, 872/82-2013, 872/88-2013, 872/90-2013, 872/91-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Mestečko Black River/31. 1. 2013/JOJ PLUS, Pokrvní bratia/ 3. 2. 2013/JOJ PLUS, Kid Blue/3. 2. 2013/JOJ PLUS, Šerif Ned Blessing/5. 2. 2013/JOJ PLUS, Prorok zla/6. 2. 2013/JOJ PLUS, Neodhalené klamstvo/12. 2. 2013/JOJ PLUS, Moja najväčšia životná výhra/13. 2. 2013/JOJ PLUS, Čierna diera/13. 2. 2013/JOJ PLUS,  reklamné a telenákupné šoty/31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                     čísla licencií: T/219, TD/16

46/ SK č.: 234-PLO/O-2657/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa č. 989/15/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné a telenákupné šoty/20. 2. 2013/SKV1
ÚK: Marián Matús                                                     čísla licencie: T/30


NEVEREJNÉ

47/ SK č.: 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SPINOZA,  s.r.o.                             číslo licencie: R/106

48/ SK č.: 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Turist servis, s.r.o.                         číslo licencie: R/96
 
49/ SK č.: 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
SK č.: 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene údajov v  registrácii retransmisie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo registrácie: TKR/255

50/ SK č.: 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie  
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.                číslo registrácie: TKR/299

51/ SK č.: 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo licencie: T/210

52/ SK č.: 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                             číslo licencie: T/179

53/ SK č.: 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa  15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o.                                číslo licencie: T/188    
        Robert Greguš    
        Ing. Slavomír Eliaš

54/ Rôzne

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak