Program zasadnutia RVR dňa 7. 5. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 5. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 138-PLO/D-1379/2013 zo dňa 18. 3. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.

3/ SK č.: 139-PLO/D-1380/2013 zo dňa 18. 3. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.

4/ SK č.: 160-PLO/D-1772/2013 zo dňa 11. 4. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
          
5/ SK č.: 84-PLO/D-633/2013 zo dňa 6. 2. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                       číslo licencie: TD/24
           
6/ SK č.: 156-PLO/D-1657/2013 zo dňa 4. 4. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013                
(na vysielanie programov Televízne noviny, Noviny a videozáznamu
http://krimi.noviny.sk/nehody/04-03-2013/Martina-28-presiel-kamarat-videla-to-jeho-mama.html zo dňa 4.3.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17                   
                    MAC TV s.r.o.                                                                    T/39, TD/15         

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/75-2013                
(na vysielanie programu Pokrvní bratia zo dňa 3. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/16, T/219

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/76-2013                
(na vysielanie programu Kid Blue zo dňa 3. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/16, T/219

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/80-2013                
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 5. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: TD/16, T/219

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/88-2013                
(na vysielanie programu Neodhalené klamstvo zo dňa 12. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: TD/16, T/219

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/90-2013                
(na vysielanie programu Moja najväčšia životná výhra zo dňa 13. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: TD/16, T/219

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/91-2013                
(na vysielanie programu Čierna diera zo dňa 13. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: TD/16, T/219

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/98-2013                
(na vysielanie programu Mestečko Black River zo dňa 31. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/16, T/219

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/77-2013                
(na vysielanie programu Incest zo dňa 4. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/16, T/219

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/82-2013                    
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa 6. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/16, T/219

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/84-2013                
(na vysielanie programu Severino zo dňa 10. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/16, T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/86-2013                    
(na vysielanie programu Vysoké stávky zo dňa 11. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: TD/16, T/219

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/95-2013                
(na vysielanie programu Slepý svedok zo dňa 30. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: TD/16, T/219

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/99-2013                
(na vysielanie programu Doživotie zo dňa 1. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: TD/16, T/219

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/100-2013                
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 1. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: TD/16, T/219

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 793/61-2013                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 2. 2013)
Vysielateľ: na základe zákona                            číslo licencie: TD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 791/64-2013                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 2. 2013)
Vysielateľ: na základe zákona                            číslo licencie: TD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1033/110-2013                    
(na vysielanie programu Krimi noviny zo dňa 28. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: TD/15, T/39

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1513/139-2013                    
(na vysielanie programu Turčianske správy  zo dňa 22.3.2013)
Vysielateľ: GAYA s r.o.                                          číslo licencie: TD/58

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 857/70-2013                    
(na vysielanie programu Tučné babenky zo dňa 19. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: TD/15, T/39

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 931/107-2013                    
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky/Dvojky zo dňa 24. 2. 2013)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1, TD/2

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1507/137-2013                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 3. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: TD/15, T/39

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 988/13/TV-2013
(monitorované dni: 21. a 22. 2. 2013)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.         číslo licencie: T/126; TD 16

30/ SK č.: 495-PLO/O-6198/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4658/331-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Uvidíte v Športových novinách, Športové noviny, Krátka pamäť Františka Chmelára/13. 9. 2012
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 90-PLO/O-806/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5892/395-2012, 5892/396-2012, 5892/397-2012, 5892/398-2012, 5892/399-2012, 5892/400-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Šikovní vraj odchádzajú, Postavili sa za neho sestričky/Je ich stále viac/1. 11. 2012, 2. 11. 2012, 19. 11. 2012
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 96-PLO/O-812/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Programová služba/mesiac: DOMA/november 2012, DAJTO/október, november, december 2012
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 čísla licencií: TD/7, TD/47

33/ SK č.: 213-PLO/O-2041/2012 zo dňa 3. 4. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 752/39-2012, 753/40-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/11. 2. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie:  T/41

34/ SK č.: 121-PLO/O-1054/2013 zo dňa 26. 2. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 6250/444-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Súmrak nad Sommarholmom/2. 12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: TD/7

35/ SK č.: 93-PLO/O-809/2013 zo dňa 12. 2. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5774/386-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Diamanty sú večné/4. 11. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219

36/ SK č.: 46-PLO/O-577/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5787/390-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/17. 11. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219


NEVEREJNÉ

37/ SK č.: 10-PLO/D-169/2013 zo dňa 14. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: AnTechNet, s.r.o.                                            číslo registrácie: TKR/320

38/ SK č.: 131-PLO/D-1280/2013 zo dňa 12. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: NITRANET, s.r.o.                                            číslo registrácie: TKR/178

39/ SK č.: 32-PLO/D-474/2013 zo dňa 30. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.               číslo registrácie: TKR/187

40/ SK č.: 143-PLO/D-1493/2013 zo dňa 22. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Towerhome, a.s.                                          číslo registrácie: TKR/336

41/ SK č.: 161-PLO/D-1844/2013 zo dňa 12. 4. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/316
42/ SK č.: 179-PLO/D-1937/2013 zo dňa 18. 4. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                                              čísla licencií: T/39, TD/15

43/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.nesvady.sk
Prevádzkovateľ: Obec Nesvady
Stanovisko č. 1326/02/AMS-2013

44/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak