Program zasadnutia RVR dňa 9. 4. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. 4. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6475/68-2013)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť smeruje proti: Radio ON s.r.o.                          číslo licencie: R/99

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorovaný subjekt: Obecné siete, s.r.o.                      

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 336/67-2013)
Sťažnosť smeruje proti: ANTIK Telecom s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/239

5/ SK č.: 145-PLO/D-1536/2013 zo dňa 26. 3. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                                                     číslo licencie: TD/82

6/ SK č.: 116-PLO/D-862/2013  zo dňa 20. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CondorNet, s.r.o.

7/ SK č.: 140-PLO/D-1465/2013 zo dňa 21. 3. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/30

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 316/30-2013                    
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 21. 1. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 473/40-2013                    
(na vysielanie programu Pozvánka pre pištoľníka zo dňa 20. 1. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie:T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 746/59-2013                    
(na vysielanie programu Šport+ zo dňa 22., 25. 11. 2012)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                       číslo licencie: TD/14

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1038/112-2013                    
(na vysielanie programu Prípad na vidieku zo dňa 3. 3. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                            

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013                    
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 10. 1. 2013 )
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 910/102-2013                    
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 21. 2. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 910/103-2013                    
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 14. 2. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 530/47-2013                    
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 30. 1. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 403/32-2013                    
(na vysielanie programu Piesne na želanie  z dní 19. 1. a 26. 1. 2013)
Vysielateľ: Rádio LUMEN spol. s r.o.                            číslo licencie: R/75

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 708/56-2013                    
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - reklama)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 716/57-2013                    
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - program)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 590/51-2013                    
(na vysielanie programu Experti zo dňa 4. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 832/69-2013                    
(na vysielanie programu Experti zo dňa 18. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39, TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 706/55-2013                    
(na vysielanie upútavky na program Kosti zo dňa 10. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39, TD/15

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/79-2013                    
(na vysielanie programu Mediálna honba z dňa 5. 2. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie:T/219, TD/16

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 529/46-2013                    
(na vysielanie programu Pestúnka zo dňa 31. 1. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 473/43-2013                
(na vysielanie programu Pasca v džungli z dňa 27. 1. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie:T/219, TD/16

25/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 872/78-2013 a 872/73-2013                    
(na vysielanie programu Nevyslovená pravda z dní 5. 2. a 7. 2. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie:T/219, TD/16

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 473/42-2013                
(na vysielanie programu Geronimo z dňa 27. 1. 2013)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie:T/219, TD/16

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 244/21-2013                    
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku zo dňa 16. 1. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 931/108-2013                    
(na vysielanie zo dňa 24. 2. 2013 - hlasitosť upútaviek)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                            

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013    
(na vysielanie programov Televízne noviny zo dňa 10. 12. 2012, 11. 12. 2012, 10. 1. 2013, 10. 1. 2013 (o 23:38), 14. 1. 2013, 14. 1. 2013 (o 23:15) a Teleráno zo dňa 15. 1. 2013)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 367/31-2013                    
(na program Trnkovo Úplne vážne – Unikol záznam zo zákulisia prezidentovho príhovoru zaznamenaný dňa 26.2.2013 (tv.sme.sk)
Prevádzkovateľ: Petit Press, a.s.                            

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 689/8/TV-2013
(monitorované dni: 4. 2. 2013, 6. 2. 2013, 10. 2. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                                              číslo licencie: T/39, TD/15

32/ SK č.: 52-PLO/O-584/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(správa č. 5858/4/TV-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: RESIDENCE.TV/17. 11. 2012
ÚK: Telemone, s.r.o.                                                     číslo licencie: T/217

33/ SK č.: 53-PLO/O-585/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(správa č. 5859/3/TV-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: MUSIQ 1/17. 11. 2012 a 18. 11. 2012
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                                        číslo licencie: T/216

34/ SK č.: 43-PLO/O-574/2013 zo dňa 29. 1. 2013
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam vysielania/deň: Česko Slovensko má talent/16. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 463-PLO/O-5657/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4178/292-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň:  Noviny/Traktorumista (Tri promile za volantom traktora)/
4. 8. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39

36/ SK č.: 503-PLO/O-6417/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4802/348-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/dni: upútavka na program Česko Slovensko má talent, Stratený, upútavkové bloky a programové ponuky /23. 9. 2012, 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 30. 9. 2012,
14. 10. 2012, 30. 10. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/219, TD/16

37/ SK č.:
•    299-PLO/O-2723/2011 zo dňa 26. 4. 2011
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované komunikáty/dni: reklamné šoty na lieky IBALGIN FAST, Olynth HA, Nalgesin S/5. 3. 2011,
7. 3. 2011
•    300-PLO/O-2725/2011 zo dňa 26. 4. 2011
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: reklamný šot  na liek Nalgesin S/7. 3. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 321/15-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: komunikáty,  ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie/
17. 1. 2012
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

39/ SK č.: 14-PLO/O-305/2013 zo dňa 15. 1. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 5539/374-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Agentky D.E.B.S./3. 11. 2012
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 501-PLO/O-6415/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosť č. 4985/352-2012)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Pomstiteľ /30. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/219

41/ SK č.: 504-PLO/O-6418/2012 zo dňa 18. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 4802/348-2012, 5489/371-2012, 4802/346-2012, 5232/363-2012, 4802/347-2012, 4985/352-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni: 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 23. 9. 2012, 30. 9. 2012, 14. 10. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219, TD/16


NEVEREJNÉ

42/ SK č.: 103-PLO/D-739/2013 zo dňa 13. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                                  

43/ SK č.: 133-PLO/D-1256/2013 zo dňa 11. 3. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou     číslo registrácie: TKR/92

44/ SK č.: 34-PLO/D-499/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.                                číslo registrácie: TKR/161

45/ SK č.: 36-PLO/D-502/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo             číslo registrácie: TKR/131

46/ SK č.: 4-PLO/D-171/2013 zo dňa 14. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: OBEC SAT s.r.o.                                             číslo registrácie: TKR/232

47/ SK č.: 117-PLO/D-970/2013 zo dňa 27. 2. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.         číslo licencie: T/86

48/ SK č.: 55-PLO/D-506/2013 zo dňa 31. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie                 
ÚK: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.      čísla licencií: T/189, TD/34

49/ SK č.: 82-PLO/D-586/2013 zo dňa 4. 2. 2013
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS       číslo licencie: T/214

50/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak