Program zasadnutia RVR dňa 12. 2. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 2. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 468-PLO/O-5662/2012  zo dňa 6. 11. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorovaný subjekt: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91
ÚP: 10:00 hod
 
3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6239/432-2012                
(na vysielanie programu Nebezpečný vlak zo dňa 11. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.6250/449-2012                
(na vysielanie programu Pokoj a pohoda zo dňa 9. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/450-2012                    
(na vysielanie programu Sedem smrteľných hriechov  zo dňa 9. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/446-2012                
(na vysielanie programu Poklad Aztékov  zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/441-2012                
(na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO zo dňa 25. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6066/418-2012                    
(na vysielanie reklamy FAMILIA zo dňa 1. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39,TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/387-2012                    
(na vysielanie programu Synovia Veľkej medvedice zo dňa 4. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5928/410-2012                    
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6127/424-2012                    
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 29. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6361/463-2012                    
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 15. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5807/391-2012                    
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 19. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO                                Uvádza: Škultéty

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5892/395-2012, č. 5892/396-2012, č. 5892/397-2012                            
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 29. 10., 30. 10. a 31. 10. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5892/398-2012, č. 5892/399-2012, č. 5892/400-2012                            
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 11.,  2. 11., 19. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5931/413-2012                
(na vysielanie programu Stroskotanec - hlasitosť z 25. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41


17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6107/421-2012                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z 18. 11. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/386-2012                    
(na vysielanie programu James Bond: Diamanty sú večné zo dňa 4. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/385-2012                    
(na vysielanie programu Lovec a prenasledovaný zo dňa 28. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: T/219, TD/16

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/443-2012                    
(na vysielanie programu Krutá voľba zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: T/219, TD/16

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/434-2012                    
(na vysielanie programu Legenda Horn (Mr Horn) zo dňa 18. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/219, TD/16

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/438-2012                    
(na vysielanie programu Pirát zo dňa 25. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/219, TD/16

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/448-2012                    
(na vysielanie programu Šesť medveďov s Cibuľkom zo dňa 9. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/219, TD/16

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6270/453-2012                    
(na vysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11. 12. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6265/451-2012                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV .r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6286/6/TV-2013
(monitorované dni: 18. 11., 22. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 11. 12. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, T/219

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5929/5/TV-2013
(monitorované dni: 26. 11. 2013 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

29/ SK č.: 445-PLO/O-5444/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4173/291-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi/8. 8. 2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona             

30/ SK č.: 466-PLO/O-5660/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4314/307-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň: program Farmár hľadá ženu/8. 9. 2012
ÚK : MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39


NEVEREJNÉ

31/ SK č.: 508-PLO/D-6432/2012 zo dňa 21. 12. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca                číslo registrácie: TKR/185

32/ SK č.: 5-PLO/D-205/2013 zo dňa 15. 1. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina                                  číslo registrácie: TKR/97


33/ SK č.: 9-PLO/D-188/2013 zo dňa 14. 1. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/99
        Ing. Marián Kutaj
        Věra Kutajová

34/ SK č.: 42-PLO/D-537/2013 zo dňa 1. 2. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                číslo licencie: R/66, R/112
        Emmis International Holding, B.V
        Mgr. Eva Babitzová
        Bauer Ausland 1 GmbH     
ÚP: 10:15 hod


35/ Rôzne

                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu


Ústne pojednávanie:
10:00 hod  – SK č.: 468-PLO/O-5662/2012, ÚK: RADIO ONE, s.r.o.
10:15 hod  – SK č.: 42-PLO/D-537/2013, ÚK: D.EXPRES, a.s., Emmis International Holding, B.V,  
                        Mgr. Eva Babitzová, Bauer Ausland 1 GmbH 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak