Program zasadnutia RVR dňa 29. 1. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 29. 1. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 480-PLO/D-6034/2012 zo dňa 29. 11. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Staromestská a.s.                     

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorovaný subjekt: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/384-2012                    
(na vysielanie programu V tajnej službe Jej veličenstva  zo dňa 28. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/219, TD/16

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/382-2012                    
(na vysielanie programu Žiješ len dvakrát zo dňa 21. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5787/390-2012                    
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 17. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                               číslo licencie: T/219

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6151/426-2012                    
(na vysielanie programu Partička zo dňa 22. 9. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5808/405-2012                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 20.11.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5886/406-2012, 5888/407-2012, 5924/408-2012, 5926/409-2012 a 5930/412-20
(na vysielanie programu Farma z dní 22. a 23. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6070/419-2012                    
(na vysielanie programu Moja dcéra nie je vrah zo dňa 2. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5654/380-2012                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5546/375-2012                    
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 5. 11. 2012)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                                 číslo licencie: R/92

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5651/379-2012                    
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 9. 11. 2012)
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.                                číslo licencie: R/92

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5889/394-2012                    
(na vysielanie programu U Pavla zo dňa 29. 10. 2012)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                            číslo licencie: T/207

15/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 5875/402-2012, 5875/403-2012, 5875/404-2012
(na vysielanie programu Správy STV, Prvé televízne noviny, Noviny o 12, Noviny o 17, Noviny zo dňa 15. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41
          MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39
          RTVS – vysielateľ na základe zákona  

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6250/440-2012                    
(na vysielanie programu Ľadové ostrie zo dňa 25. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6039/416-2012                
(na vysielanie programu  Športové ozveny zo dňa 5. 11. 2012)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6026/415-2012                
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 20. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5883/393-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5896/401-2012                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5669/376-2012                
(na vysielanie programu Doslova zo dňa 16. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4914/2/TV-2013
(monitorované dni: 19. 10. a 20. 10. 2012)
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.                                  číslo licencie: T/197

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5858/4/TV-2013  
(monitorované dni: 17. 11. 2012)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                                      číslo licencie: T/217

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5859/3/TV-2013
(monitorované dni: 17. 11. 2012)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                                      číslo licencie: T/216

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6104/1/TV-2013
(monitorované dni: 25. a 26. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39

26/ SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                  číslo licencie: R/66

27/ SK č.: 380-PLO/O-5106/2012 zo dňa 9. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8, § 31a ods. 4, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný deň/programová služba: 14. 6. 2012/L-Rádio
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                                                     číslo licencie: R/107

28/ SK č.: 494-PLO/O-6197/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4570/322-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: FUN RADIO/14. 9. 2012
ÚK: RADIO, a.s.                                                         číslo licencie: R/71

29/ SK č.: 454-PLO/O-5453/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa č. 49/2012/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - programová služba/deň: Extrémne rodiny/JOJ/18. 6. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 447-PLO/O-5446/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4059/287-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny o 12/Prispejte na faru (Vraj je to povinné...), Noviny/Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)/27. 7. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 477-PLO/O-5974/2012 zo dňa 20. 11. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2012
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná televízna programová služba/mesiac: JOJ PLUS/august 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/16

32/ SK č.: 464-PLO/O-5658/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4314/307-2012)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu/23. 8. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 465-PLO/O-5659/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4314/307-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu /23. 8. 2012 od 22:00 hod do 23:00 hod
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 461-PLO/O-5655/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4708/337-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Kosti/23. 8. 2012 od 22:00 hod do 23:00 hod
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 490-PLO/O-6193/2012 zo dňa 4. 12. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4708/336-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Vrahúni/25. 8. 2012 od 19:55 hod do 23:05 hod
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41

36/ SK č.: 443-PLO/O-5442/2012 zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4472/314-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/ 2. 9. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                      číslo licencie: T/219
    
37/ SK č.: 378-PLO/O-5104/2012 zo dňa 9. 10. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3993/285-2012)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Extrémne prípady/25. 7. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                     číslo licencie: T/39


NEVEREJNÉ

38/ SK č.: 7-PLO/D-55/2013 zo dňa 3. 1. 2013
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.                    

39/ SK č.: 3-PLO/D-20/2013 zo dňa 2. 1. 2013
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KTR, s.r.o.                                                      číslo registrácie: TKR/155

40/ SK č.: 509-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (zmena právnych skutočností)
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                            číslo licencie: R/106


41/ SK č.: 479-PLO/D-6031/2012 zo dňa 29. 11. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.               číslo licencie: T/179

42/ SK č.: 2-PLO/D-12/2013 zo dňa 2. 1. 2013
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.     číslo licencie: T/213

43/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak