Program zasadnutia RVR dňa 15. 1. 2013

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 15. 1. 2013 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 472-PLO/D-5793/2012 zo dňa 20. 11. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Dozorovaný subjekt: Nitrička media s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/304

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5539/374-2012                
(na vysielanie programu Agentky D.E.B.S. zo dňa 3. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/388-2012                
(na vysielanie programu Náčelník Veľký had zo dňa 11. 11. 2012)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/219, TD/16  

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5978/414-2012                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 26. 11. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5536/373-2012                
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2012 - hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5929/411-2012                    
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 24. 11. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5337/368-2012                
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 16. 9. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5774/383-2012                
(na vysielanie programu Mladosť Butcha Cassidyho a Sundanca Kida zo dňa 21. 10. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/219

11/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012                        
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy STV zo dňa 12. 10. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                       

12/ SK č.: 467-PLO/O-5661/2012 zo dňa 6. 11. 2012
Doplnenie: Správa č. 50/2012/TV o monitorovaní Obecnej televízie Liptovská Teplička
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: Obecná televízia Liptovská Teplička/10. 6. 2012 a 13. 6. 2012
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                          číslo licencie: T/214

13/ SK č.: 358-PLO/O-4595/2012 zo dňa 11. 9. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3757/273-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 11. 7. 2012
ÚK: GAYA, s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/58

14/ SK č.: 357-PLO/O-4594/2012 zo dňa 11. 9. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3757/273-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 29. 6. 2012
ÚK: GAYA, s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/58

15/ SK č.: 368-PLO/O-4821/2012 zo dňa 25.09.2012
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3852/279-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Pláž 33/16. 7. 2012 a 17. 7. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

16/ SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28. 8. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 3229/241-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11. 6. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                                    číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

17/ SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28. 8. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 3347/252-2012, 3522/253-2012)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18. 6. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

18/ SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11. 9. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25. 6. 2012
ÚK: MAC TV s.r.o                                                                  číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.


NEVEREJNÉ

19/ SK č. : 206-PLO/O-R46/2012 (po rozhodnutí NS SR)
(vo veci pridelia frekvencie 94,5 MHz Žilina)
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 26. 3. 2012)
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
        Best FM Media spol. s r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.
        TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
        EUROPA 2, a.s.
        RADIO ROCK, s.r.o.

20/ SK č.: 489-PLO/D-6168/2012 zo dňa 10. 12. 2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: SANTOV, s.r.o.                        

21/ SK č.: 471-PLO/D-5555/2012 zo dňa 16. 11. 2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: S - Team, s.r.o.                                                               číslo registrácie: TKR/215

22/ SK č.: 488-PLO/D-6164/2012 zo dňa 10. 12. 2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.                                                       číslo registrácie: TKR/306

23/ SK č.: 487-PLO/D-6129/2012 zo dňa 6. 12. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV – SKV s.r.o.                                                               číslo registrácie: TKR/243

24/ SK č.: 481-PLO/D-6061/2012 zo dňa 3. 12. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/74

25/ SK č.: 497-PLO/D-6186/2012 zo dňa 11. 12. 2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                                                    číslo licencie: T/184

26/ SK č. : 360-PLO/O-4597/2012 zo dňa 11. 9. 2012
Doplnenie: Správa č. 15/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                                             číslo licencie: R/106

27/ SK č.:  473-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                                             číslo licencie: R/106
       Martin Černý
       ATELIERY s.r.o.

28/ SK č.:  470-PLO/D-4852/2012 zo dňa 19. 11. 2012
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marek Petráš                                                                 číslo licencie: R/93

29/ Rôzne


Ústne pojednávanie :
10:00 hod. – MAC TV s.r.o. - SK č.: 340-PLO/O-4386/2012
        - SK č.: 339-PLO/O-4385/2012
        - SK č.: 359-PLO/O-4596/2012


                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak