Program zasadnutia RVR dňa 9. 10. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. 10. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3809/276-2012                   
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 12. 7. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4035/286-2012               
(na vysielanie programu Ťažký zločin (hlasitosť reklamy)  zo dňa 29.7.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

4/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 4255/302-2012, 4272/303-2012, 4273/304-2012, 4316/309-2012)       
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 20.8.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3993/285-2012                   
(na vysielanie upútavky na  Extrémne prípady zo dňa 25.7.2012)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 34353/311-2012                   
(na vysielanie programu Recept na bohatstvo zo dňa 28.8.2012)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3847/294-2012                   
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 10. 7. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41
       
8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4176/295-2012, 4176/296-2012, 4176/297-2012               
(na vysielanie programu Dobrý večer, Slovensko zo dňa 24.7.2012, 31.7.2012, 7.8.2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 37/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný program Večer pod lampou z dňa 28. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                              

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 42/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 21. a 22. 6. 2012)
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť                        číslo licencie: T/90

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: .14. 06. 2012)
Vysielateľ: L-MEDIA s.r.o.                                                  číslo licencie: R/107

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 43/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 31.8., 4.9.2012)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,            číslo licencie: T/86

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:17. a 24.6.2012 )
Vysielateľ: Kabelovka, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/107

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 28/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 11. a 13.6.2012 )
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/54

15/ SK č.: 293-PLO/O-3295/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 12.03.2012, 13.03.2012, 14.03.2012, 15.03.2012, 16.03.2012, 17.03.2012, 19.03.2012, 20.03.2012, 21.03.2012, 22.03.2012, 23.03.2012, 28.03.2012/Hotel Paradise/JOJ, 22.03.2012/Profesionáli/JOJ, 13.03.2012/Sladký život playmate/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                čísla licencií: T/39, T/219
       
16/ SK č.: 312-PLO/O-3601/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2298/189-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 01.04.2012 od cca 10:55 do 12:05 hod./JOJ, 23.04.2012 o cca 16:00 hod./Hotel Paradise/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39

17/ SK č.: 305-PLO/O-3594/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2060/184-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/Prenasledovaná žena sa bojí o život/26.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/39
           
18/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 1640/127-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

19/ SK č.: 320-PLO/O-3830/2012 zo dňa 10.07.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2798/221-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Regionálny Denník/09.05.2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
                   
20/ SK č.: 304-PLO/O-3593/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2421/198-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dámsky klub/12.04.2012
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

21/ SK č.: 307-PLO/O-3596/2012 zo dňa 26.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 2472/203-2012)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000
Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/27.04.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41

22/ SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť
č. 1370/93-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji záujmu/10.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ


23/ SK č.: 347-PLO/O-4394/2012 zo dňa 28.08.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)       
ÚK: VYDAVTEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                                     číslo licencie: T/179

24/ SK č.: 363-PLO/D-4611/2012 zo dňa 17.09.2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.                                                           číslo licencie: T/212

25/ SK č.: 334-PLO/D-4271/2012 zo dňa 21.08.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/88

26/ SK č.: 350-PLO/D-4531/2012 zo dňa 10.09.2012
vo veci oznámenia o zmene programovej štruktúry
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                              číslo licencie: R/66

27/ SK č.: 364-PLO/D-4697/2012 zo dňa 21.09.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  čísla licencií: T/39, TD/15  

28/ SK č.: 351-PLO/D-4496/2012 zo dňa 07.09.2012
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie
ÚK: SBD SOBRANCE                                                          číslo registrácie: TKR/175

29/ SK č.: 352-PLO/D-4444/2012 zo dňa 05.09.2012
vo veci oznámenia o zmene územného rozsahu
ÚK: VARES, s.r.o.                                                                 číslo registrácie: TKR/107

30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.regnomedia.sk
Oznamovateľ: Zdenko Šmondrk-REGNO, Nová Baňa
číslo podania: 4144/2012

31/ Rôzne


                                                                                                                prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                   predseda Rady
                                                                                                        pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak