Program zasadnutia RVR dňa 21. 2. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 2. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 508-PLO/O-6473/2011 zo dňa 23. 11. 2011
Sťažnosť č. 6222/435-2011 zo dňa 28. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: Roman Lihocký - AT,  IČO: 34451641                                     

3/ SK č.: 496-PLO/O-6500/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Sťažnosť č. Sťažnosť č. 2917/243-2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: ISPER, s.r.o.                                                               číslo registrácie: TKR/291

4/ SK č.: 483-PLO/O-6197/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Sťažnosť č. 5062/386-2011 zo dňa 26. 8. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                                                      číslo licencie: R/77

5/ SK č.: 507-PLO/O-6472/2011 zo dňa 23. 11. 2011
Sťažnosť č. 5730/416-2011 zo dňa 6. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: Rádio ONE, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/91         

6/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 6729/477-2011, 6731/478-2011 a 6767/479-2011                
(na vysielanie programu Teleráno z dní 24., 25. a 26. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 19/4-2012                
(na vysielanie programu TELEVÍZNE NOVINY zo dňa 6. 12. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6862/490-2011                    
(na vysielanie Carisma TV z dní 2., 4. a 11. 11. 2011)
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou            číslo licencie: TD/57

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7091/500-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny/Trendy v darčekoch pre deti  z dňa 18. 12. 2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7111/497-2011                    
(na vysielanie programu  Sultán (dve časti) zo dňa 20. 12. 2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6766/482-2011                
(na vysielanie z dňa 23. 10. 2011 od 17:55 do 20:05 hod.)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7090/496-2011                    
(na vysielanie programu Vyklepaný Gary zo dňa 17. 12. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 6642/470-2011 a 6643/471-2011        
(na vysielanie programu Slnko, seno a pár faciek zo dňa 20. 11. 2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 163/12-2012                    
(na vysielanie programu Autsajdri zo dňa 15. 1. 2012)
Vysielateľ:  RTVS – vysielateľ na základe zákona

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6853/486-2011                
(na vysielanie programu Na pokraji smrti. z dňa 2. 12. 2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6945/489-2011                
(na vysielanie programu Pravá a ľavá ruka diabla. z dňa 8. 12. 2011)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/16

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7051/494-2011                 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž „Len“ nájomník z dňa 5. 12. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 76/2-2012                    
(na vysielanie programu Krimi noviny zo dňa 7. 1. 2012, príspevok Smutný výsledok exotickej lásky)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 11., 13. 1. 2012)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o                                            číslo licencie:T/149

20/ SK č.: 510-PLO/O-6475/2011 zo dňa 23. 11. 2011
           511-PLO/O-6476/2011 zo dňa 23. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 5779/420-2011 a 5780/421-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  a 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Návod na vraždu/2. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/219 (TD/16)

21/ SK č.: 29-PLO/O-395/2012 zo dňa 24. 1. 2012
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9  zákona č. 308/2000 Z. z.            
Monitorovaný program/deň: komunikát - 99%/17. 1., 18. 1., 19. 1. 2012
ÚK: RADIO, a.s.                                                                         číslo licencie: R/71
ÚP: 10.00 hod.

22/ SK č.: 498-PLO/O-6502/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosť
č. 5635/413-2011)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované vysielanie/deň: hlasitosť reklamy/02.10.2011 v čase 13:55 h. do 17:05 h.
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                   číslo licencie: T/41

23/ SK č.: 497-PLO/O-6501/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosť
č. 5608/411-2011)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované vysielanie/programová služba: 21. 9. 2011 od 18:00 hod. do 19:00 hod./TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 91-PLO/O-1545/2010 zo dňa 9. 3. 2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/89-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu (Sťažnosť č. 223/89-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/deň: Vznik Slovenskej republiky/1. 1. 2010
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

25/ SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 8. 11. 2011
           27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5017/377-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) a Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6419/450-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni : 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011 a 4. 11. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                               číslo licencie: TD/18
ÚP: 10.20 hod


NEVEREJNÉ


26/ SK č.: 30-PLO/D-374/2012 zo dňa 26. 1. 2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/144
ÚK: TFM spol. s r.o.                                                       číslo registrácie: TKR/144

27/ SK č.: 33-PLO/D-382/2012 zo dňa 26. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/117
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce,  spol. s r.o.                   číslo registrácie: TKR/117

28/ SK č.: 21-PLO/D-223/2012 zo dňa 18. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/293
ÚK: 3o media  s.r.o.                                                      číslo registrácie: TKR/293

29/ SK č.: 26-PLO/D-306/2012 zo dňa 24. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                                                číslo registrácie: TKR/183

30/ SK č.: 56-PLO/D-389/2012 zo dňa 26. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/213
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice              číslo registrácie: TKR/213

31/ SK č.: 57-PLO/D-445/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o.                                                                   číslo registrácie: TKR/189

32/ SK č.: 60-PLO/D-444/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/99
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec                      číslo registrácie: TKR/99

33/ SK č.: 59-PLO/D-455/2012 zo dňa 30. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/300
ÚK: Správa káblových rozvodov s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/300

34/ SK č.: 65-PLO/D-522/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/92
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou           číslo registrácie: TKR/92

35/ SK č.: 82-PLO/D-566/2012 zo dňa 1. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/42
ÚK: Ing. Michal Jurkovič-Elektro                                 číslo registrácie: TKR/42

36/ SK č.: 68-PLO/D-528/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES-TS s.r.o.                                              číslo registrácie: TKR/256

37/ SK č.: 10-PLO/D-134/2012 zo dňa 12. 1. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/169
ÚK: PO-MA spol. s r.o.                                                 číslo licencie: T/169

38/ SK č.: 11-PLO/D-132/2012 zo dňa 12. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/10
ÚK: PHONOTEX  spol. s r.o.                                       číslo licencie: TD/10

39/ SK č.: 446-PLO/D-5567/2011 zo dňa 28. 9. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/45
ÚK: Minas Tirith  s.r.o.                                                  číslo licencie: TD/45

40/ SK č.: 105-PLO/D-729/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie č. TD/61
ÚK: Peadr.Dr.Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS    číslo licencie: TD/61

41/ SK č.: 106-PLO/D-729/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie č. TD/62
ÚK: Peadr.Dr.Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS    číslo licencie: TD/62

42/ SK č.: 107-PLO/D-729/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie č. TD/63
ÚK: Peadr.Dr.Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS     číslo licencie: TD/63

43/ SK č.: 108-PLO/D-729/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie č. TD/64
ÚK: Peadr.Dr.Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS      číslo licencie: TD/64

44/ SK č.: 109-PLO/D-729/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie č. TD/65
ÚK: Peadr.Dr.Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS       číslo licencie: TD/65

45/ SK č.: 110-PLO/D-727/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TV SEN)
ÚK:  Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica

46/ SK č.: 111-PLO/D-727/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVM)
ÚK:  Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica

47/ SK č.: 112-PLO/D-727/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVS)
ÚK:  Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica

48/ SK č.: 113-PLO/D-727/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVB)
ÚK:  Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica

49/ SK č.: 114-PLO/D-727/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVST)
ÚK:  Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica

50/ SK č.: 553-PLO/D-7258/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Svit)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

51/ SK č.: 554-PLO/D-7259/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Kežmarok)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

52/ SK č.: 555-PLO/D-7260/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Poltár)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

53/ SK č.: 556-PLO/D-7261/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Hnúšťa)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

54/ SK č.: 557-PLO/D-7262/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Čierna nad Tisou)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

55/ SK č.: 558-PLO/D-7263/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Žarnovica)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice


56/ SK č.: 559-PLO/D-7264/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Sečovce)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

57/ SK č.: 560-PLO/D-7265/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Poprad)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

58/ SK č.: 561-PLO/D-7266/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Košice)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

59/ SK č.: 562-PLO/D-7268/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Humenné)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

60/ SK č.: 563-PLO/D-7269/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Trebišov)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

61/ SK č.: 564-PLO/D-7270/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Veľké Kapušany)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

62/ SK č.: 565-PLO/D-7271/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Vranov)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

63/ SK č.: 566-PLO/D-7272/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Hriňová)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

64/ SK č.: 567-PLO/D-7273/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Stropkov)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

65/ SK č.: 568-PLO/D-7267/2011 zo dňa 30. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (Mestská TV Kráľovský Chmlmec)
ÚK:  Antik Telecom s.r.o., Košice

66/ SK č.: 570-PLO/D-6555/2011 zo dňa 16. 11. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/106 na rozhlasové vysielanie
ÚK: SPINOZA  s.r.o.                                                                      číslo licencie: R/106

67/ SK č.: 8-PLO/D-67/2012 zo dňa 9. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností držiteľa  licencie na televízne vysielanie  č. T/148 a TD/30 – zmena sídla
ÚK: AGENTURA  S, s.r.o.                                                             číslo licencie: T/148, TD/30

68/ SK č.: 9-PLO/D-109/2012 zo dňa 11. 1. 2012
vo veci oznámenia o licencií na televízne vysielanie  č. T/39, T/219, TD/15, TD/16
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39, T/219, TD/15, TD/16

69/ SK č.: 571-PLO/D-7006/2011 zo dňa 13. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/75
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o.                                                             číslo licencie: R/75

70/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – RADIO, a.s.
       SK č.: 29-PLO/O-395/2012 zo dňa 24.01.2012
10:20 hod. – Július Pereszlényi – Servis TV – Video
       SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 8. 11. 2011
                  27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24. 1. 2012                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak