Zasadnutie Rady dňa 1. 3. 2011 (program zasadnutia)

Dňa 1. 3. 2011 sa bude konať zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Zasadnutia rady sú verejné. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu rokovacej miestnosti je záujem o účasť vhodné ohlásiť vopred na office@rada-rtv.sk.

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  01.03.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255

3/ SK: 391-PLO/O-6163/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                     číslo licencie: T/127

4/ SK: 392-PLO/O-6164/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/179

5/ Sťažnosti  č. 6149/473-2010, 15/3-2011, 16/3-2011, 16/4-2011 zo dňa 03.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : Rádio Bojnice, s.r.o.                číslo licencie: R/92
(nevyužívanie frekvencie 94,9 MHz Handlová)

6/ SK: 55-PLO/D-576/2011 zo dňa 04.02.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie č. TD/27
ÚK: empat s.r.o.                             číslo licencie: TD/27

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5887/437-2010                
(na vysielanie programu Ratatouille z dňa 5.12.2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010 a 5888/434-2010                
(na vysielanie programu Kráska a zviera z dňa 5.12.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č.5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010                
(na vysielanie programu Noviny plus – Martinka – Kleopatra z Turca zo dňa 13. 12. 2010 a upútavka na tento program zo dňa 12. 12. 2010 )
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5965/440-2010                
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 10. 12. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6139/458-2010                    
(na vysielanie programu Panelák z dňa 20. 12. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 200/15-2011, 201/16-2011 a 202/17-2011                
(na vysielanie programu Tesne vedľa z dňa 15.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6101/454-2010                    
(na vysielanie programu  Znásilnil ma telocvikár z dňa 12. 12. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39   

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 170/13-2011                    
(na vysielanie filmu Trhni si! z dňa 13. 1. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39   

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 203/18-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 16. 1. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 286/21-2011                    
(na vysielanie reklamného spotu Snickers z dňa 17. 1. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 6133/461-2010 a č. 6281/472-2010                
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 3.11.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5924/439-2010                
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 6.12.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011 )
Vysielateľ: SBD III. Košice                         číslo licencie: T/36

20/ SK č.: 424-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu  z dňa 28.9.2010 (29.09.2010) a 30.09.2010
ÚK:  MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

21/ SK č.: 378-PLO/O-5916/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období  kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 07.11.2010 - 27.11.2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.
monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Belousovová prišla aj o Čadcu/24.11.2010
ÚK:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

22/ SK č.: 379-PLO/O-5917/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období  kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.
Monitorované programy/dni: Téma dňa/ 16.11., 22.11. a 23.11.2010
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: T/125

23/ SK č.: 369-PLO/O-5912/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/377-2010, 5098/385-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z.
Monitorovaný program/dni: Talentmania/ 16.10.2010.  a 17.10.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 368-PLO/O-5911/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 5059/381-2010                
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.
Monitorovaný program/príspevok/deň: Spravodajstvo/Z pracovne primátora/19.10.2010
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                číslo licencie: T/133

25/ SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 19.05.2009
Doplnenie: Sťažnosti č. 1144/57-2009 (vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Na telo/17.03.2009
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 377-PLO/O-5915/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období  kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010-27.11.2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona  č. 308/2000 Z.z.
Monitorovaný program/deň: Teleráno/22.11.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

27/ SK č.: 126-PgO/O-1729/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/12.12.2008
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

NEVEREJNÉ

28/ SK: 65-PLO/D-500/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/256

29/ SK: 23-PLO/D-217/2011 zo dňa 18.01.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie T/101
ÚK: OTS, s.r.o.                                číslo licencie: T/101

30/ SK: 45-PLO/D-471/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/99
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec                    číslo registrácie: TKR/99

31/ SK: 30-PLO/D-301/2011 zo dňa 20.01.2011
vo veci     oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/253    
ÚK: STASTEL, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/253

32/ SK: 47-PLO/D-480/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci     oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/167
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                číslo registrácie: TKR/167

33/ SK: 52-PLO/D-548/2011 zo dňa 03.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/127    
ÚK: TV  TV, spol. s r.o.                        číslo registrácie: TKR/127

34/ SK: 59-PLO/D-601/2011 zo dňa 07.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie  č. T/217
ÚK: Telemone, s.r.o.                             číslo licencie : T/217

35/ SK: 58-PLO/D-376/2011 zo dňa 26.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencií:  T/39, TD/15

36/ SK: 50-PLO/D-401/2011 zo dňa 27.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/196
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/196

37/Rôzne    
Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak