Zasadnutie Rady dňa 25. 1. 2011 (program zasadnutia)

Dňa 25.1.2011 sa bude konať zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Zasadnutia rady sú verejné. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu rokovacej miestnosti je záujem o účasť vhodné ohlásiť vopred na office@rada-rtv.sk.

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa  25.01.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 359-PLO/O-5705/2010 zo dňa 24.11.2010 a 5-PLO/O-98/2011 zo dňa 11.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: BP Media, s.r.o.                                číslo licencie: R/102
                            
3/ SK: 287-PLO/O-4691/2010 zo dňa 28.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TV 5 s.r.o.                                    číslo licencie: T/160

4/ SK: 288-PLO/O-4692/2010 zo dňa 28.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 220/2007 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. c)   zákona č. 220/2007 Z.z.)
ÚK: TV 5 s.r.o.                                    číslo licencie: TD/6

5/ SK: 6-PLO/D-106/2011 zo dňa 12.01.2011
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom        
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                    číslo licencie: R/84

6/ SK: 301-PLO/O-4321/2009 zo dňa 20.10.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní         
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

7/ SK: 333-PLO/O-5412/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.    
ÚK: DIGI SLOVAKIA,  s.r.o.                            číslo licencie: T/201

8/ SK: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                            číslo registrácie: TKR/255
ÚP: 10.00 hod.                                            

9/ SK: 357-PLO/O-5703/2010 zo dňa 24.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Towercom, a. s.
ÚP: 10:20 hod.

10/ SK: 328-PLO/O-5407/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a)   zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                číslo licencie: R/70

11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK : DUNA-COLOR, s.r.o.    

12/ Sťažnosť č. 5701/424-2010 zo dňa 25.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
(nevyužívanie  frekvencií)

13/ SK č.: 381-PLO/D-908/2010 zo dňa 09.12.2010             
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                                         

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5500/406-2010                    
(na vysielanie programu Prvé noviny z dňa 13. 11. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5634/418-2010  a 5635/419-2010                    
(na vysielanie programu Noviny/Diviak v Mestskom parku z dňa 19. 11. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5233/393-2010                
(na vysielanie programu Mozaika z dňa 24.9. – 1.10.2010)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                        číslo licencie: T/126

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5786/425-2010                
(na vysielanie programu Norbit z dňa 29. 11. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5344/399-2010                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 28.10.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                             číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5669/423-2010            
(na vysielanie programu Adela show z dňa 22.11.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                             číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5337/397-2010                    
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kto posudzoval projekty? z dňa 2.11.2010 )
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5501/407-2010            
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 7.11.2010)
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5539/413-2010                    
(na vysielanie programu Statočné srdce  z dňa 17. 11. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39
    
23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6148/460-2010            
(na vysielanie programu TV Markíza – hlasitosť reklamy z dňa 19.12.2010 v čase od 19:30 – 20:30 hod.)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5306/396-2010            
(na vysielanie programu Noviny, príspevok: Farárove čierne ovečky z dňa 3.11.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5341/400-2010                    
(na vysielanie reklamy T-Com a T-Mobile z dní 2.a 4. 11. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41
      MAC TV s.r.o.                                                    T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5508/411-2010, Sťažnosť č.5838/430-2010                    
(na vysielanie programu Správy TA3 z dňa 13.11.2010)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                             číslo licencie: T/125

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5522/412-2010                
(na vysielanie skladby Zlatokopky z dňa 9. 11. 2010)
Vysielateľ:  EUROPA 2                             číslo licencie: R/49

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5501/408-2010                    
(na vysielanie programu Na telo z dňa 14.11.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                             číslo licencie: T/41

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5377/403-2010            
(na vysielanie programu Lampa z dňa 4.11.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                      číslo licencie:T/219

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.99/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný program a deň: Lampa, 28.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava                             číslo licencie: T/219

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 4.10.2010 a 19.10.2010)
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s.                         číslo licencie: T/189

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 100/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 29. 10. 2010 a 2. 11. 2010 )
Vysielateľ: MH-INSTINCT s.r.o. Padarovce                    číslo licencie: T/194

33/ SK č.: 361-PLO/O-5706/2010 zo dňa 24.11.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010    
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.                              číslo licencie: T/99

34/ SK č.: 312-PLO/O-5148/2010 zo dňa 26.10.2010
Doplnenie: Správa č. 75/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/26.08.2010)
ÚK: MAC TV s. r. o.                                  číslo licencie: T/219

35/ SK č.: 48-PgO/O-904/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa č. 01/09/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom  do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň:  Z prvej ruky/10.10.2008)
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

36/ SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009
Správa o prešetrení sťažností č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26.12.2009 a 27.12.2009)
ÚK:  MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 343-PLO/O-5422/2010 zo dňa 09.11.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4707/359-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/21.09.2010)
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

38/ SK č.: 390-PLO/O-6152/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 30 ods. 3  písm. b) a § 30 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie : T/41

39/ SK: 380-PLO/D-5907/2010 zo dňa 09.12.2010
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/120        
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/120

40/ SK: 218-PLO/D-3549/2010 zo dňa 01.07.2010
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/86 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s.                            číslo licencie: R/86
                         
41/ SK: 282-PLO/D-5303/2010 zo dňa 05.11.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie             
ÚK: Katarína Macová – Multichannel                         číslo registrácie: TKR/207

42/ SK: 362-PLO/D-5845/2010 zo dňa 03.12.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102 na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.                                 číslo licencie: R/102

43/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10.00 hod. – Slovak Telecom, a.s.
10.20 hod. – Towercom, a.s.Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak