Program zasadnutia RVR, dňa 08.06.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  08.06.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 155-PLO/D-2357/2010 zo dňa 26.04.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín

3/ SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o.,  Bratislava

4/ SK č.: 185-PLO/D-2861/2010 zo dňa 25.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin    číslo registrácie: TKR/244

5/ SK č.: 166-PLO/D-2555/2010 zo dňa 06.05.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra    číslo licencie: R/91

6/ Sťažnosť č. 1724/196-2010  zo dňa 22.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo    číslo registrácie: TKR/282

7/ SK č.: 13-PLO/D-90/2010 zo dňa 11.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo    číslo retransmisie: TKR/282

8/ Sťažnosť č. 1723/195-2010  zo dňa 22.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RUPKKI s.r.o., Smižany

9/ SK č.: 137-PLO/D-2325/2010 zo dňa 23.04.2010
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov číslo licencie: R/100

10/ Sťažnosť č. 2876/260-2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava    číslo registrácie: TKR/254

11/ Sťažnosť č. 2471/236-2010 zo dňa 30.04.2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou    číslo registrácie: TKR/166

12/ SK č.: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004
Predmet: informácia o žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov
ÚP: 10:00 hod.

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2594/244-2010
(na vysielanie programu Monk z dňa 28.4.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2594/244-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2146/219-2010, 2625/245-2010
(na vysielanie  filmu Chlapci to chcú tiež...a stále z dní 13. 4. 2010 a 10. 5. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010, 2625/245-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2069/211-2010
(na vysielanie programu GRID z dňa 11. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2069/211-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2198/225-2010
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 22. 3.  2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2198/225-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2537/240-2010
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 4. 5. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2537/240-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.    číslo licencie: R/66

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2254/227-2010
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2254/227-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2304/231-2010
(na vysielanie programu KRIMI Noviny (príspevky o železničnej polícii) z dní 21. 3. 2010 a 23. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.21/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové  Mesto Bratislava
(monitorované dni: 19. a 20.4.2010)
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/74

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.24/10/TV o monitorovaní vysielania Central TV
(monitorovaný deň: 14.4., 21.4.2010)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.    číslo licencie: T/19

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.3/10/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o,    číslo licencie: R/62

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/10/Ro o monitorovaní vysielania RÁDIO PREŠOV
(monitorovaný deň: 21.4.2010)
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov    číslo licencie: R/100

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.6/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia WOW
(monitorovaný deň: 24. 3. 2010)
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o,     číslo licencie: R/95

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.17/10/TV o monitorovaní vysielania SKV1
(monitorované dni: 17. 3. 2010 a 24. 3. 2010)
Vysielateľ: Marián Matús    číslo licencie: T/30

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.9/10/Ro o monitorovaní vysielania HORNET radio
(monitorovaný deň: 13.4.2010)
Vysielateľ: ČH Hornets s.r.o.    číslo licencie: R/97

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.26/10/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov
(monitorovaný deň: 15.4., 17.4.2010)
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.    číslo licencie: T/89

28/ Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania v správnych konaniach č. 83-PLO/O-1537/2010 zo dňa 09.03.2010 a 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010
(JUDr. Peter Vrábel)

29/ SK č.: 83-PLO/O-1537/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ VÚC dopláca externistom/ 11.12.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava         číslo licencie: T/41

30/ SK č.: 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prvé trestné oznámenie/ 14.12.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava         číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 93-PLO/O-1547/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ 11.01.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava   

32/ SK č.: 94-PLO/O-1548/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúca voči vysielaniu Slovenského rozlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/11.01.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

33/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

34/ SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 122-PLO/O-1811/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Veľmi nebezpečné známosti/11.01.2010)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

36/ SK č.: 123-PLO/O-1812/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa č. 9/10/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 17.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/219

37/ SK č.: 120-PLO/O-1809/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 107/7-2010 a 108/8-2010 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panenstvo na obtiaž/ 10.01.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 269/92-2010 a č. 284/107-2010 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 112-PLO/O-1801/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy/18.01.2010)
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125


40/ SK č.: 113-PLO/O-1802/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy/ 20.01.2010)
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125


41/ SK č.: 80-PLO/O-1534/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/120-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy/ Kauza sociálne podniky, Odvolávanie R.. Kaliňáka, Odvolávanie Ľ. Vážneho/ 13.01.2010)
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125

42/ SK č.: 116-PLO/O-1805/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie Trenčín
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ 24. a 27.12.2009)
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín    číslo licencie: T/126

43/ SK č.: 118-PLO/O-1807/2010 zo dňa 16.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie Trenčín
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: 24.12.2009, 27.12.2009, 14.01.2010 a 18.01.2010 od 00:00 do 24:00 hod.)
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín    číslo licencie: T/126

44/Rôzne


Ústne pojednávania:
10:00 hod. FLASH Prešov, spol. s r.o.


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak